Du visar för närvarande Bra aktier när räntan stiger

Bra aktier när räntan stiger

Räntan är och har varit länge på rekordlåga nivåer, det känns som att vi kommer allt närmare en höjning. 

Frågan är då, vilka aktier kommer att påverkas positivt av en sådan höjning?

Detta kommer vi ta oss en titt på idag genom att studera korrelationen mellan den 10 åriga statsobligationen och börsens olika sektorer. Vi kommer dock börja med att göra ett djupdyk ner i räntor och se vad teorin säger bör hända när räntan stiger. Därefter kommer vi snabbt att gå igenom korrelation och börsens sektorer.

Riksbankschefen Stefan Ingves står fast vid att räntan ska höjas i december - upp till noll procent. Men tills vidare lämnas den oförändrad

Ränta

Du har säkert hört ett uttalande som detta tidigare, men vilka ränta är det vi pratar om?

När det har med Riksbanken att göra handlar det om reporäntan eller centralbanksräntan. Detta är ett verktyg som Riksbanken har för att kunna påverka penningpolitiken och den svenska ekonomin. När Riksbanken ändrar denna ränta påverkas marknadsräntorna i Sverige utefter detta.

När vi pratar om den ränta vi får när vi lånar ut pengar till staten eller företag pratar vi om marknadsränta. Att låna ut pengar till staten anses som mer säkert än att låna ut till företag och den 10 åriga statsobligationen ses ofta som ett riktmärke. Den 10 åriga statsobligationen har haft följande utveckling sedan 2000.

Hur påverkas då börsen av denna utveckling av räntan?

Räntan påverkar börsen på flera olika sätt. När räntan är låg blir det billigare för hushåll och företag att låna pengar vilket ökar konsumtionen i samhället. Detta gör att det blir lättare för företag att öka sin omsättning och det blir lättare att göra nya investeringar.

Sedan redan har varit väldigt låg har det pratats om “TINA”, vilket står för “There Is No Alternative”. Det vill säga att räntan är så pass låg att det tjänar ingenting till att ha pengarna på ett sparkonto och det är då bättre att investera dem i aktiemarknaden.

Detta bör ha en positiv effekt på aktiemarknaden då pengar strömmar in som annars hade varit på sparkonton. Med räntehöjningar kommer kravet på avkastning öka på aktiemarknaden och risken att pengar försvinner ut från marknaden ökar. 

En höjning borde därför ha en negativ effekt på aktiemarknaden som helhet. 

Om du har studerat ekonomi tror jag att du insåg relativt fort att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Enligt teorin ska det fungera följande vis:

 • Räntan sjunker, börsen ska stiga
 • Räntan höjs, börsen ska sjunka
Den fråga vi ska svara på idag är vilka sektorer som har den största fördelen av en räntehöjning.

Sektorer

Nasdaq klassificeras bolagen på börsen efter den globala standarden ICB-klassificering. Denna klassificering är indelad i fyra olika nivåer: sektorer, branschgrupper, branscher och underbranscher. 

Många företag idag genererar inkomst från olika typer av affärsverksamheter. ICB-systemet tar hänsyn till detta och klassificerar bolaget efter dess huvudsakliga affärsområde. Det huvudsakliga affärsområdet är det område som bringar störst del utav deras inkomst.

Vi ska idag titta på hur de olika sektorerna på den svenska börsen korrelerar med den 10 åriga statsobligationen.

De sektorer som finns på den svenska börsen är:

 • Olja & Gas 
 • Material 
 • Industri 
 • Konsumentvaror
 • Hälsovård
 • Konsumenttjänster
 • Telekom
 • Kraftbolag
 • Finans
 • Teknik

Om du vill veta mer om hur sektorerna är indelade och vilka bolag som finns i varje sektor kan du läsa mitt inlägg om ämnet här.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer idag studera korrelationen mellan börsens sektorer och den 10-åriga statsobligationen för att se om det finns en korrelation. Det vill säga hitta de sektorer och aktier som har en positiv utveckling när ränta höjs.

Detta kommer vi att göra genom att studera den månatliga procentuella utvecklingen för sektorn och jämföra detta med ränteförändringen varje månad. Vi kommer alltså inte titta på den procentuella skillnaden för räntan.

Nu undrar du kanske varför vi inte tittar på den procentuella skillnaden för räntan?

Jo, detta gör vi inte eftersom att räntan förändras ofta i lika stora steg oberoende att räntan ligger runt 6% eller runt 0%. Det vill säga att en förändring från 5% till 5.1% är en procentuell skillnad på 2% men en skillnad från 0.1% till 0.2% är en skillnad på 100%. Jag tror dock inte att skillnaden från 5% till 5.1% är mindre värd för spararna och aktörerna jämfört med skillnaden från 0.1% till 0.2%.

Det är därför mer rimligt att titta på differensen i skillnaden för månad till månad och inte på den procentuella skillnaden.

Värt att nämna är att den procentuella utvecklingen är beräknad på ett medelvärde för räntan den månaden.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-11-28 för alla sektorer förutom SX0001PI där vi endast har data från 2003-01-01 fram till 2019-11-28.

De sektorer vi behandlar är följande:

SX0001PI – Olja & Gas
SX1000PI – Material
SX2000PI – Industri
SX3000PI – Konsumentvaror
SX4000PI – Hälsovård
SX5000PI – Konsumenttjänster
SX6000PI – Telekom
SX7000PI – Kraftbolag
SX8000PI – Finans
SX9000PI – Teknik

Vi kommer att gå igenom korrelationen för varje sektor individuellt och därefter göra en sammanfattning.

Bra aktier när räntan stiger

Vi kommer att göra vår analys på följande sätt, först kommer vi att studera korrelationen okulärt. Det vill säga att vi tittar på en graf för räntan och sektorn och ser om vi kan se någon korrelation.

Därefter kommer vi göra en numeriskt analys av korrelationen och vi kommer att göra det för alla sektorer. 

Vi börjar med sektorn Olja & Gas – SX0001PI.

SX0001PI – Olja & Gas

 SE10yrbondSX0001PIMonth
SE10yrbond1,000,34
SX0001PIMonth0,341,00

SX1000PI – Material

 StatsobligationSX1000PI
Statsobligation1,000,32
SX1000PI0,321,00

SX2000PI – Industri 

 StatsobligationSX2000PI
Statsobligation1,000,28
SX2000PI0,281,00

SX3000PI – Konsumentvaror

 StatsobligationSX3000PI
Statsobligation1,000,21
SX3000PI0,211,00

SX4000PI – Hälsovård

 StatsobligationSX4000PI
Statsobligation1,000,14
SX4000PI0,141,00

SX5000PI – Konsumenttjänster

 StatsobligationSX5000PI
Statsobligation1,000,16
SX5000PI0,161,00

SX6000PI – Telekom

 StatsobligationSX6000PI
Statsobligation1,000,08
SX6000PI0,081,00

SX7000PI – Kraftbolag

 StatsobligationSX7000PI
Statsobligation1,000,16
SX7000PI0,161,00

SX8000PI – Finans

 StatsobligationSX8000PI
Statsobligation1,000,23
SX8000PI0,231,00

SX9000PI – Teknik

 StatsobligationSX9000PI
Statsobligation1,000,16
SX9000PI0,161,00

Sammanfattning

Vi tog oss an frågan, vilka sektorer och aktier kommer att få en positiv utveckling om räntan höjs?

Efter att ha studerat alla dessa grafer och siffror kunde jag komma fram till att faktiskt alla sektorer har en positiv korrelation med räntan. Det vill säga att om räntan på månadsbasis rör sig på ett sätt är det troliga att även sektorerna gör det. Den positiva korrelationen mellan räntan och sektorerna är dock ofta svag, det vill säga att det långt ifrån alltid stämmer. 

Ibland stiger sektorn när räntan sjunker och ibland stiger sektorn när räntan stiger. 

Vissa sektorer har en starkare korrelation och borde då vara de sektorer som tjänar mest på en räntehöjning.

SX0001 SX1000 SX2000 SX3000 SX4000 SX5000 SX6000 SX7000 SX8000 SX9000
Statsobligation 0,34 0,33 0,28 0,22 0,13 0,12 0,07 0,19 0,25 0,15

Den sektor som har starkast korrelation är Konsumenttjänster – SX0001PI som har en korrelation på 0.34, alltså inte speciellt stark.

Därefter har även Material, Industri och Finans en korrelation som ligger på runt 0.3.

Jag vill tro att om räntan är väldigt låg är beteendet inte på samma sätt hos aktörerna som om den är lite högre. Jag tänkte därför att vi kunde titta och se hur korrelationen ser ut om räntan ligger över respektive under 2%.

Över 2%

 SX0001SX1000SX2000SX3000SX4000SX5000SX6000SX7000SX8000SX9000
Statsobligation0,430,410,320,300,320,100,080,190,240,17

Under 2%

SX0001 SX1000 SX2000 SX3000 SX4000 SX5000 SX6000 SX7000 SX8000 SX9000
Statsobligation 0,15 0,17 0,20 0,05 -0,18 0,17 0,02 0,18 0,28 0,10

Här kan vi se att korrelation är betydligt större när räntan har befunnit sig över 2%. Det är fortfarande samma sektorer som har störst korrelation men det är betydligt starkare och för Olja & Gas är den 0.43.

När räntan istället har varit under 2% har nästan alla sektorers korrelation blivit svagare och närmat sig noll. Det är faktiskt Finans sektorn som har den starkaste positiva korrelationen och troligtvis den sektor som är bäst vid en räntehöjning i dagsläget.

En annan intressant iakttagelse är att Hälsovård är den enda sektor med negativ korrelation, vilket betyder att om räntan stiger är det troligaste att denna sektor kommer att sjunka. Korrelationen är dock svag och det är långt ifrån något som är säkert.

Problemet med att dra slutsatser om hur aktier kommer att gå utefter fundamentala aspekter är att risken för fel ökar. Detta eftersom vi först måste göra en bedömning om räntan kommer stiga eller sjunka och därefter måste vi anta att det finns en korrelation.

I denna studie har vi endast studerat sektorerna för att få ett hum om det finns några aktier som kommer att reagera positivt på en räntehöjning. Det kanske är så att studera en hel sektor är ett för stort antal olika aktier att titta på. 

Inom SX8000PI – Finans finns t.ex. både bankaktier och fastighetsaktier. Jag hör ofta att det nämns att bankaktier kommer få en positiv utveckling tack vare att ränta höjs medans fastighetsaktier kommer att få det lite svårare. Om detta är sant är en bra fråga.

Jag kommer därför utföra en ytterligare studier på just dessa två branscher. Du finner studien om bankaktier här och du hittar studien om fastighetsaktier här.

Det finns alltså vissa sektorer som troligtvis kommer att tjäna mer på en räntehöjning och så som räntan ser ut i dagsläget är det troligtvis Finanssektorn som kommer att tjäna mest på det. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna korrelation inte är stark och det troligtvis finns andra faktorer som är viktigare för de olika sektorernas utveckling.

Kom ihåg att denna studie är gjord på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen mellan sektorerna och räntan kommer att fortsätta ligga på samma nivå.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Normalt sett finns ju en slags eftersläpning mellan konjunktur och ränteläget, dvs inte omedelbar effekt. Har du testat det? Dessutom kanske korträntan är mer relevant idag i vissa fall.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  1. Tjena, nej jag har inte provat detta men det skulle jag kunna göra, skulle kunna förflytta räntans kurva tillbaka i tiden och se om korrelationen blir annorlunda, jag kan även prova med den kortare räntan.

Lämna ett svar