Du visar för närvarande Diversifiera din aktieportfölj med olika sektorer

Diversifiera din aktieportfölj med olika sektorer

Lägg inte alla ägg i samma korg

Detta är säkert ett uttryck du har hört tidigare. Detta uttryck syftar på att vi ska försöka sprida vår risk genom att investera i ett flertal bolag.

Det viktigaste inom trading och investering är att kontrollera risk. Utan kapital kan vi inte tjäna pengar, det är därför extremt viktigt att vi skyddar vårt kapital. Genom att ta för stora risker är sannolikheten för att vi gör av med vårt kapital 100%. Det finns ett antal sätt att försöka kontrollera vår risk. Vi ska idag titta på ett av dessa sätt, diversifiering.

Diversifiering är ett sätt att försöka minska risken vi tar när vi investerar genom att sprida vårt kapital över ett antal bolag, sektorer eller instrument. Det finns ett antal sätt som vi kan diversifiera på.

Sätt att diversifiera:

 • Köpa flera olika värdepapper
 • Köp värdepapper i olika sektorer
 • Köp värdepapper i olika länder
 • Köp värdepapper regelbundet
 • Köp olika tillgångsslag

Dessa är vedertagna sätt men frågan är hur effektivt de kan minska vår risk. Är det bara att t.ex. köpa flera bolag eller investera i olika sektorer eller måste vi vara lite mer noggranna?

Om vi tar det första sättet att diversifiera på “Köp flera olika värdepapper”. Det pratas ofta om att vi ska ha mer än 12 bolag i vår portfölj. Detta ska ge oss en bättre avkastning jämfört med att endast ha ett bolag i portföljen. Detta är som i uttrycket ovan, vi lägger våra ägg (pengar) i olika korgar (bolag).

Frågan är dock, är det bara att köpa 12 bolag och tro att vi har diversifierat vår portfölj?

Jag vill påstå att det inte är så enkelt. Genom att köpa flera bolag kanske vi skyddar oss mot bolagsspecifika incidenter men inte mot händelser som drabbar hela marknaden. Det är även så att incidenter som drabbar ett bolag negativt kan ha en effekt på liknande bolag.

Om vi t.ex. tittar på de senaste problemen inom banksektorn med penningtvätt reagerade nästan alla banker negativt på nyheten om att Swedbank har sysslat med penningtvätt i Baltikum. Att köpa flera olika bankaktier är kanske därför inte ett bra sätt att minska vår risk på.

Det räcker alltså inte med att köpa 12 bolag och tro att vi har minskat vår risk, det gäller att investera i 12 bolag som inte korrelerar allt för mycket med varandra.

Det andra sättet att diversifiera på, som vi ska titta på idag, är att dela upp sina bolag över olika sektorer. För att knyta an till vårt tidigare uttryck är detta som att vi har delat upp våra ägg i olika korgar och vi delar upp korgarna mellan olika människor. Om en person trillar med sina korgar gör förhoppningsvis inte de andra personerna det.

Genom att sprida våra inköp av värdepapper över olika sektorer har vi förhoppningsvis minskat vår risk. Jag skriver förhoppningsvis eftersom likt att aktier kan korrelera kan även sektorer göra det. Köper vi värdepapper i olika sektorer men dessa sektorer rör sig på ett likartat sätt har vi inte diversifierat speciellt bra.

Vi ska idag titta på hur de olika sektorerna på den svenska börsen korrelerar med varandra. Genom att hitta vilka sektorer som en låg korrelation kan vi bättre diversifiera vår aktieportfölj.

De sektorer som finns på den svenska börsen är:

 • Olja & Gas 
 • Material 
 • Industri 
 • Konsumentvaror
 • Hälsovård
 • Konsumenttjänster
 • Telekom
 • Kraftbolag
 • Finans
 • Teknik

Om du vill veta mer om hur sektorerna är indelade och vilka bolag som finns i varje sektor kan du läsa mitt inlägg om ämnet här.

Innan vi går in i testerna ska vi kort gå igenom korrelation och hur det fungerar.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på hur korrelationen ser ut för börsens olika sektorer. Vi kommer att studera korrelationen för både den dagliga- och den månatliga procentuella förändringen. 

Detta för att vi ska få en uppfattning om hur sektorerna korrelerar på kort- och lång sikt.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2003-01-01 till 2019-11-28.

De sektorer vi behandlar är följande:

SX0001PI – Olja & Gas
SX1000PI – Material
SX2000PI – Industri
SX3000PI – Konsumentvaror
SX4000PI – Hälsovård
SX5000PI – Konsumenttjänster
SX6000PI – Telekom
SX7000PI – Kraftbolag
SX8000PI – Finans
SX9000PI – Teknik

Sektorernas korrelation på kort sikt

Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på korrelationen för sektorerna på kort sikt. Vi kommer att börja med att studera de olika sektorernas grafer för att se om vi med blotta ögat kan se hur korrelationen ser ut.

För att vi ska kunna jämföra de olika sektorerna har jag logaritmerat den vertikala axeln.

Vi kan komma fram till att det är inte helt lätt att se i bilden med tanke på alla grafer men det ser helt klart ut som att en hel del av sektorerna rör sig på ett likartat sätt. Vi kan även se att vissa sektorer ser ut att inte röra sig på samma sätt som de övriga. 

Detta är intressant och precis vad vi letar efter, sektorer som inte korrelerar med resten av sektorerna.

Vi fortsätter vår analys med att studera korrelationen numeriskt.

SX0001PI SX1000PI SX2000PI SX3000PI SX4000PI SX5000PI SX6000PI SX7000PI SX8000PI SX9000PI
SX0001PI 1,00 0,52 0,51 0,46 0,33 0,37 0,34 0,17 0,49 0,29
SX1000PI 0,52 1,00 0,78 0,68 0,49 0,55 0,48 0,25 0,72 0,45
SX2000PI 0,51 0,78 1,00 0,79 0,56 0,66 0,59 0,25 0,83 0,57
SX3000PI 0,46 0,68 0,79 1,00 0,57 0,63 0,56 0,23 0,76 0,51
SX4000PI 0,33 0,49 0,56 0,57 1,00 0,49 0,45 0,20 0,55 0,44
SX5000PI 0,37 0,55 0,66 0,63 0,49 1,00 0,50 0,19 0,65 0,43
SX6000PI 0,34 0,48 0,59 0,56 0,45 0,50 1,00 0,15 0,61 0,44
SX7000PI 0,17 0,25 0,25 0,23 0,20 0,19 0,15 1,00 0,24 0,18
SX8000PI 0,49 0,72 0,83 0,76 0,55 0,65 0,61 0,24 1,00 0,55
SX9000PI 0,29 0,45 0,57 0,51 0,44 0,43 0,44 0,18 0,55 1,00

Vi kan direkt se att alla sektorer har en positiv korrelation, alltså att när den ena sektorn stiger gör troligtvis den andra också det.

Den enda sektorn som sticker ut i mängden är SX7000PI – Kraftbolag. Detta är den sektor som har närmast en nollkorrelation med de andra, en bra egenskap om vi ska diversifiera.

Förutom denna sektor har både SX0001PI och SX4000PI en relativt låg korrelation med många av de andra sektorerna. 

I andra änden av spektrumet kan vi se att SX1000PI, SX2000PI, SX3000PI och SX8000PI har en väldigt stark korrelation med varandra. Dessa sektorer följs alltså åt i dess utveckling.

Sektorernas korrelation på längre sikt

Vi kommer att analysera korrelationen på längre sikt som vi gjorde med korrelationen på kort sikt, skillnaden är att vi nu istället tittar på den månatliga- istället för den dagliga procentuella förändringen.

Graferna för den månatliga utvecklingen ser ut på följande vis.

När vi studerar månadsdata blir det lite enklare för oss att se korrelationen mellan graferna. Vi kan se att några av sektorerna följs åt medans andra sticker ut. Vi måste dock fortsätta med den numeriska analysen av korrelationen för att få en bättre bild.

 SX0001PISX1000PISX2000PISX3000PISX4000PISX5000PISX6000PISX7000PISX8000PISX9000PI
SX0001PI1,000,490,390,410,260,170,210,300,360,16
SX1000PI0,491,000,790,690,430,450,340,380,700,38
SX2000PI0,390,791,000,760,470,510,430,420,800,48
SX3000PI0,410,690,761,000,410,500,420,340,770,34
SX4000PI0,260,430,470,411,000,330,290,360,390,46
SX5000PI0,170,450,510,500,331,000,290,270,540,34
SX6000PI0,210,340,430,420,290,291,000,260,460,31
SX7000PI0,300,380,420,340,360,270,261,000,400,27
SX8000PI0,360,700,800,770,390,540,460,401,000,35
SX9000PI0,160,380,480,340,460,340,310,270,351,00

Även här kan vi se att SX1000PI, SX2000PI, SX3000PI och SX8000PI har en stark korrelation med varandra. 

Vi har dock lite fler sektorer som har en lägre korrelation med varandra. SX0001PI och SX7000PI har en låg korrelation med alla övriga sektorer. De resterande sektorer har också en relativt låg korrelation med återstående sektorer.

Sammanfattning

Det är samma sektorer på kort och lång sikt som har en starkare relativt mindre stark korrelation. Vi kan även komma fram till alla sektorer har en positiv korrelation, det finns alltså inga sektorer som vi kan använda som en hedge mot en annan. Alltså att en sektor går ner när den andra går upp och vice versa.

Överlag kan vi se att korrelationen mellan sektorerna har minskat något på lång sikt jämfört med kort sikt. De sektorer som har en stark korrelation på kort sikt är även de sektorer som har en stark korrelation på längre sikt.

Om vi nu ska köpa aktier i olika sektorer för att diversifiera vilka sektorer ska vi välja?

Vi kan börja med att säga att om du äger aktier i sektorn Material är det ingen god idé att köpa aktier i Industri, Konsumentvaror eller inom Finans. Detta eftersom dessa sektorer korrelerar starkt och deras utveckling troligtvis kommer att följas åt. Detsamma gäller såklart om du i dagsläget äger en aktie i någon av de andra sektorerna Industri, Konsumentvaror och Finans.

Om din tanke med köpet ska vara att diversifiera är detta alltså inte ett bra val. Din risk kommer inte att minskas speciellt mycket genom att äga bolag i endast dessa fyra sektorer. Utvecklingen kommer troligtvis att vara likartad i alla dessa sektorer.

Du kan ha andra anledningar för köpet men som diversifiering är det inget bra val.

Det är alltså då en bättre idé att kanske köpa bolag från sektorerna Olja & Gas, Konsumenttjänster, Telekom, Kraftbolag och Teknik.

Alla dessa fem sektorer har relativt låg korrelation med andra sektorer och kan fungera väldigt bra som diversifiering.

Att köpa bolag i olika sektorer kan alltså fungera bra som en diversifiering, det är dock viktigt att komma ihåg att vi inte kan köpa bolag från vilken sektor som helst och tro att vår risk automatiskt kommer att sjunka relativt mycket. Det gäller att hitta en sektor som inte korrelerar med sektorn för ditt nuvarande bolag.

Jag hoppas detta inlägg har gett dig lite mer information om hur du kan effektivt minska risken i din portfölj.

Dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier att korrelationen kommer att fortsätta ligga på nuvarande nivåer. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig med mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar