Du visar för närvarande Flera investmentbolag, en bra diversifierad portfölj?

Flera investmentbolag, en bra diversifierad portfölj?

Som nybörjare kan det vara svårt att välja vilka aktier du ska investera i. Ofta är tipset att investera i fonder eller i investmentbolag. Detta eftersom att investera i fonder och investmentbolag investerar du per automatik i flera olika bolag och sprider din risk. 

Ett investmentbolag köper och säljer delar i företag som är noterade eller onoterade bolag. Om du investerar i ett investmentbolag blir du också investerare i bolagen som investmentbolaget har investerat. Detta kan alltså liknas lite vid att investera i en fond.

Frågan är dock, sprider du din risk ännu mer genom att köpa flera olika investmentbolag?

Det är denna fråga jag tänkte vi skulle försöka svara på idag genom att titta på 9 investmentbolags historiska utveckling. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut mellan de olika bolagen för att hitta de bolag som kanske inte rör sig precis som alla andra. Genom att lägga till dessa bolag i vårt portfölj har en blivit betydligt mer diversifierad än om vi skulle lägga till ett bolag som nästan rör sig identiskt som de bolag vi redan idag har i vårt portfölj.

Innan vi går närmare in på studien kommer vi därför kort gå igenom vad korrelation innebär.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan några olika investmentbolag. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut för de dagliga procentuella förändringarna.

Alltså ger en stor procentuell daglig förändring i det ena investmentbolaget också en stor daglig procentuell skillnad i det andra.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2010-01-01 fram till 2019-12-09.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Dessa är investmentbolagen jag har valt att studera:

Investor
Industrivärden
Lundbergs
Latour
Bure
Traction
Svolder
Öresund
Kinnevik

Resultat

 INDUINVE BKINV BLATO BLUND BBUREORESSVOL BTRAC B
INDU1,000,770,570,540,700,400,420,440,18
INVE B0,771,000,640,550,710,400,430,450,21
KINV B0,570,641,000,410,540,310,310,350,17
LATO B0,540,550,411,000,540,370,350,390,21
LUND B0,700,710,540,541,000,400,400,420,20
BURE0,400,400,310,370,401,000,290,320,13
ORES0,420,430,310,350,400,291,000,350,12
SVOL B0,440,450,350,390,420,320,351,000,21
TRAC B0,180,210,170,210,200,130,120,211,00

Sammanfattning

Som vi kan se av resultatet skiljer sig korrelationen kraftigt mellan bolagen, vissa bolag har en hög korrelation medans andra har en väldigt låg korrelation. 

Direkt kan jag se att Traction B har en väldigt låg korrelation jämfört med resterande bolag. Detta är då ett bra investmentbolag att lägga till i sin portfölj om du vill ha en mer diversifierad portfölj.

Vi kan se att några av bolagen har väldigt hög korrelation och deras utvecklingen kommer troligtvis att följas åt, dessa bolag är Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundberg. 

Att ha flera av dessa bolag i din portfölj kommer alltså inte att bidra med speciellt mycket mervärde när det kommer till att diversifiera sin portfölj.

Detta är dock inte samma sak som att ha alla dessa bolag i en portfölj kommer att leda till ett sämre resultat. Att ha en mer diversifierad portfölj kommer troligtvis att leda till en jämnare utveckling men inte alltid en högre avkastning. Vi kan studera två fiktiva portföljer som vi sätter ihop, en med hög korrelation (Investor, Kinnevik och Lundberg) och därefter en med lägre korrelation (Investor, Bure och Traction).

Den blå kurvan representerar portföljen med hög korrelation och den svarta kurvan är då portföljen med låg korrelation.

Som vi kan se når portföljen med hög korrelation i dagsläget ett betydligt bättre resultat, jag tycker mig dock kunna se att utvecklingen är jämnare för portföljen med mindre korrelation. Det vill säga att om du vill ha en jämnare utveckling av dina pengar är det en god idé att du studerar bolagens korrelation innan du lägger till dem i din portfölj.

Att lägga till en massa investmentbolag i sin portfölj måste alltså inte innebära att portföljen blir bra diversifierad, den blir mer diversifierad men det är inte säkert att den blir väl diversifierad. Flera av investmentbolagen har likartad utvecklingen, men det är klart att två investmentbolag leder till en mer diversifierad portfölj än om det bara fanns ett investmentbolag i portföljen. Men är målet att skapa en väl diversifierad portfölj är detta kanske inte rätt approach att ta.

Jag hoppas denna studie har gett dig lite mer förståelse för investmentbolagens korrelation, kom ihåg att bara för en portfölj är väl diversifierad innebär det inte automatiskt ett bättre resultat. Studien är gjord på historisk data och det finns inga garantier att bolagen kommer att uppvisa samma korrelation i framtiden. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid nå mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar