Du visar för närvarande Börsen stormar, dags att fly till guldets säkra hamn, eller?

Börsen stormar, dags att fly till guldets säkra hamn, eller?

Vi befinner oss i oroliga tider. Börsen står och väger om den skall fortsätta ned eller om en trendvändning är på gång. Personligen tror jag inte att en trendvändning är på gång utan att vi kommer fortsätta nedåt ett tag till.

Vad jag tror är dock mindre viktigt, det viktiga är att du agerar på vad som faktiskt händer i grafen och att du har en förutbestämd plan på hur du skall agera när det inträffar.

Jag har hört många säga att deras plan är att köpa guld när börsen går ned. Gör du en sökning på Google där du söker efter “in times of uncertainty buy gold” hittar du flera artiklar om just detta.

Många anser att guldet skulle vara en säker hamn när börshavet stormar.

När jag hör och läser sådana påståenden ställer jag mig alltid frågan, stämmer verkligen detta?

Kommer guldet att gå upp endast för att börsen går ned?

Jag gillar att testa saker själv för att vara säker på att saker stämmer. Bara för att många tror något eller att uppfattningen har funnits i många år betyder det inte att den stämmer. En gång i tiden kanske det var sant men idag har kanske förhållandena ändrats.

Jag tänkte därför vi skulle ta oss en titt och se om det stämmer.

Är det så att guldet alltid går upp när börsen går ned?

Finns det någon korrelation mellan guldet och den svenska börsen?

Om detta nu inte är sant, vad kan du då göra istället när börsen går ned.

Går guldet upp när börsen går ned?

Om vi börjar med att titta på en graf över guldet och OMXS30 månatliga utveckling.

Om vi studerar grafen kan vi komma fram till att guldet går upp när börsen sjunker. Men tittar vi lite närmare ser vi också att guldet vid vissa tillfällen faktiskt sjunker när börsen sjunker.

Om vi ändrar grafens y axel till en logaritmisk skala kan vi nog se detta ännu bättre.

Vi kan se att från tidigt 2001 till runt 2003 stämmer det. Börsen går ned och guldet stiger. Detta stämmer även för mitten av 2007 till tidigt 2008. Det stämmer även för kraschen 2011.

Men vi kan även se att det faktiskt inte stämmer för början av dotcom kraschen till tidigt 2001. Det stämmer inte heller för år 2008 och inte för nedgången 2015 till mitten av 2016.

Rent okulärt kan vi inte säga att det skulle finnas ett solklart samband mellan guldet och OMXS30. Ibland när börsen går ned går guldet upp och ibland ned. Detta tycker jag inte känns tillräckligt tillförlitligt för att blint investera i guld för att börsen sjunker.

För att få lite ytterligare information och data att ta ställning efter tänkte jag att vi skall studera korrelationen mellan priset på OMXS30 och guldet. Jag tänkte först förklara vad korrelation är för något för att göra din förståelse för studien bättre.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Ministudie: Går guldet upp när börsen går ned?

Det vi kommer att studera är alltså om det finns ett samband mellan den månatliga utveckling för guldet och OMXS30.

Data

Den data jag har sträcker sig från 1998-04-30 till 2018-12-31. Anledningen till att jag har valt denna data är eftersom jag anser den vara pålitlig.

Metod

Jag har valt att studera korrelationen öve hela tidsperioden. Jag kommer även att studera korrelationen för varje år. Jag har även valt att titta på hur korrelationen ser ut under de negativa marknadsfaserna. Jag anser att börsen är i en negativ marknadsfas när OMXS30 har gjort en månadsstängning under sitt 12 månaders medelvärde.

Bearmarket:
2000-10-01 – 2003-06-01
2007-11-01 – 2009-05-01
2011-08-01 – 2012-03-01
2015-09-01 – 2016-09-01
2018-01-01 – 2018-08-01

Korrelationen kommer att beräknas på guldet och OMXS30 månatliga procentuella utveckling. För att göra detta har jag använt mig utav Python.

Resultat

Från 1999-2018

Korrelationen for guld och OMXS30 i tidsintervallet 1999-2018

Per år

Korrelationen mellan guld och OMXS30 för alla år från 1999-2018

Bearmarkets

Negativ marknadsfas 2000
Negativ marknadsfas 2007
Negativ marknadsfas 2011
Negativ marknadsfas 2015
Negativ marknadsfas 2018

Slutsats

När vi tittade okulärt kom vi fram till att vi kunde se tillfällen då det faktiskt såg ut som att vi hade en negativt samband mellan guldet och OMXS30. Vid andra tillfällen kunde vi även se ett positivt samband mellan OMXS30 och guld.

Vad säger då siffrorna oss?

Tittar vi på korrelationen för hela perioden kan vi se att korrelationen ligger runt 0, det exakta värdet är -0,028. Det betyder alltså att det finns en nollkorrelation mellan guld och OMXS30. Det finns alltså inget som säger att bara för att börsen går ned skall guldet gå upp eller vice versa.

Men det kanske är så att det finns en hög negativ korrelation men endast under vissa perioder. Om vi istället studerar varje enskilt år kan vi se att det faktiskt finns år där det både finns en hög positiv och negativ korrelation.

Det finns en förhöjd negativ korrelation år 2001, 2007, 2009, 2011 och 2013. Det intressanta är att 2001 och 2011 år två år då OMXS30 befann sig i en negativ marknadsfas.

År 2004, 2015, 2016 och 2017 har en förhöjd positiv korrelation. Det intressanta i här fallet är att OMXS30 befann sig i en negativ marknadsfas år 2015 och 2016.

Det finns alltså inget som säger mig att i negativa marknadsfaser har guldet en tendens till att ha en hög negativ korrelation till OMXS30. Vissa år stämmer det och andra inte. Detta ser man även när man tittar på korrelationen för de perioder då börsen har befunnit sig i en negativ marknadsfas.

Den negativa marknadsfasen som inträffade efter dotcom bubblan har en negativ korrelation på -0,07. Visst det är en negativ korrelation men en väldigt liten sådan.

Bankkrisen som skedde i slutet på 2007 och under 2008 resulterade i en korrelation på -0,12. Fortfarande en negativ korrelation men en väldigt liten sådan.

Därefter fick nästa negativ marknadsfas, 2011, fick en betydligt högre negativ korrelation med guldet. Korrelationen under denna negativa marknadsfas låg på -0,44.  

Under den negativa marknadsfasen som inträffade 2015 fanns det en positiv korrelation. Denna positiva korrelationen låg på 0,60. Alltså en högre positiv korrelation än den negativa korrelationen vid tidigare negativa marknadsfas.

Slutligen under den negativa marknadsfasen 2018 fanns det återigen en negativ korrelation. Den negativa korrelation är -0,38. Det intressanta med denna perioden är att OMXS30 faktiskt steg under perioden med 2,5% och guld sjönk med 11%.

Vad säger allt detta oss?

Detta säger oss att det inte finns något specifikt mönster för korrelationen mellan OMXS30 och guld. Korrelationen över hela tidsintervallet ligger kring noll och vissa år finns en negativ korrelation och andra en positiv.

Men vad betyder detta då?

Det betyder att en specifik månatlig utveckling i OMXS30 har inget samband med den månatliga utvecklingen av guld. Stora nedgångar en månad i OMXS30 behöver inte motsvaras med stora uppgångar i guld.

[bctt tweet="Det betyder att en specifik månatlig utveckling i OMXS30 har inget samband med den månatliga utvecklingen av guld. Stora nedgångar en månad i OMXS30 behöver inte motsvaras med stora uppgångar i guld."]

Detta betyder dock inte att du kan tjäna pengar genom att i negativa marknadsfaser gå ur börsen och investera pengarna i guld istället. Har du investerat i guld de fyra första negativa marknadsfaserna kommer du att ha tjänat pengar istället för att ha förlorat pengar, som du hade gjort om du varit kvar i OMXS30.

Om du hade investerat i guld under de negativa marknadsfaserna hade utveckling varit följande:
2000: 33%
2007: 14%
2011: 11%
2015: 17%
2018: -6%

Som du kan se har man tjänat pengar fyra gånger utav fem. Dessa uppgångar tror jag inte beror på nedgångar i OMXS30. Jag tror snarare att dessa uppgångar har berott på att guld har ökat i värde sedan 2000.

Guld har ökat med ungefär 350% sedan 2000 och var som mest upp ca 530%.

Att guld har en nollkorrelation med OMXS30 säger mig att guld kan vara en bra råvara att diversifiera med. När det är skakigt på börsen kan det vara en god idé och ta en titt på guldet för att se hur dess trend ser ut. Ser trenden bra ut kan det vara lönsamt att investera i guld istället för ha kvar pengarna i OMXS30.

Jag anser att blint investera i guld enbart för att börsen faller är ingen bra strategi.

Alternativ till att investera i guld när det stormar på börsen

Jag anser att när det är osäkert på börsen är det bättre att vara åskådare. Med detta menar jag att du går ur OMXS30 och är likvid istället. Som jag skrev innan kan det vara en bra idé att köpa guld men inte enbart för att börsen faller.

Vill du vara aggressiv kan du istället gå kort i OMXS30 med hjälp utav en Mini futures. Jag har skrivit en informationsrik artikel om Mini futures där du får reda på allt du behöver veta om Mini futures för att handla med dem. Vill du läsa artikeln kan du göra det här.

Fler artiklar med korrelation

Om du tycker denna artikel var intressant så har jag även publicerat en artikel där jag tittar på om aktier korrelerar mer med varandra i ned- kontra uppgångsfaser. Resultatet av studien är väldigt intressant och har en betydande effekt för hur vi ska handla i de olika marknadsfaserna. Om du vill läsa studien kan du göra det här.

Jag publicerar även varje månad hur korrelationen har varit mellan aktierna i OMXS30. Detta kan vara viktig information för dig som sysslar med parhandel eller vill leta de aktier som går mot strömmen. Du finner statistiken här.

Jag har även tittat på hur korrelationen ser ut mellan den svenska-, finska- och danska börsen. Genom att ta reda på detta kan vi utforska möjligheten att diversifiera oss genom att investera på dessa marknader. Du finner artikeln här.

 

FAQ om börsen och guldet

Guld och den svenska börsen har ingen korrelation, det vill säga bara för att en rörelse sker i det enda betyder det inte att en rörelse kommer ske i det andra. Guld är därför en bra riskspridning mot börsen men att köpa endast för att börsen rasar är ingen god idé.

Det finns lite olika sätt att investera i guld, du kan köpa fysiskt guld som du antingen själv tar hand om eller låter någon annan ta hand om. Du kan även köpa rätter av banker till deras guld. Det lättaste sättet är att köpa börshandlade fonder vid namn ETF:er som investerar i guldsektorn, detta kan du oftast göra hos Nordnet eller Avanza.

Ja, det finns börshandlade fonder som investerar i guldsektorn. Dessa fonder är antingen helt eller till viss del backade av fysiskt guld.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

  1. Frida

    Detta va en super bra artikel! Mycket av det man hittar på internet och som sägs är just att det finns en korrelation mellan guldets värde stiger och börsen går ned. Personligen så har jag känt att detta har varit mycket snedvriden information eller även i vissa fall rent falskt.
    Då börsen har varit lite ostabil senaste tiden så har tanken slagit mig att sprida risken och köpa guld både i fonder/aktier men även fysiskt från sidor som tavex, guldbrev.
    Det känns ändå lite säkrare att sprida risken eller vad tror du?

Lämna ett svar