Du visar för närvarande Hur räntan påverkar börsen

Hur räntan påverkar börsen

Räntans påverkan på börsen är ett ämne som diskuteras flitigt. Jag hittar ofta citat och kommentarer som dessa nedan.

Men stämmer verkligen detta?

Är det verkligen så enkelt att när räntan stiger faller börsen och när räntan sjunker så stiger börsen?

Vi ska i detta inlägg försöka reda ut detta genom att studera den historiska utvecklingen av räntan och OMXS30. Stiger verkligen OMXS30 alltid när räntan faller?

Men innan vi tar oss an studien ska vi titta lite på vilken ränta vi ska jämföra med och korrelation.

Ränta

När riksbanken sänker räntan handlar det om reporäntan eller styrräntan. Detta är ett verktyg som Riksbanken har för att kunna påverka penningpolitiken och den svenska ekonomin. När Riksbanken ändrar denna ränta påverkas marknadsräntorna i Sverige utefter detta.

När vi pratar om den ränta vi får när vi lånar ut pengar till staten eller företag pratar vi om marknadsränta. Att låna ut pengar till staten anses som mer säkert än att låna ut till företag och den 10-åriga statsobligationen ses ofta som ett riktmärke. Den 10-åriga statsobligationen har haft följande utveckling sedan 2000.

Den långa trenden har varit fallande men vi kan se att under perioder har den stigit.

Hur påverkas då börsen av räntans utveckling?

Räntan påverkar enligt teorin börsen på flera olika sätt. När räntan är låg blir det billigare för hushåll och företag att låna pengar vilket ökar konsumtionen i samhället. Detta gör att det blir lättare för företag att öka sin omsättning och det blir lättare att göra nya investeringar.

Sedan räntan har varit väldigt låg har det pratats om “TINA”, vilket står för “There Is No Alternative”. Det vill säga att räntan är så pass låg att det tjänar ingenting till att ha pengarna på ett sparkonto och det är då bättre att investera dem i aktiemarknaden.

Detta bör ha en positiv effekt på aktiemarknaden då pengar strömmar in som annars hade varit på sparkonton. Med räntehöjningar kommer kravet på avkastning öka på aktiemarknaden och risken att pengar försvinner ut från marknaden stiger. 

En höjning borde därför ha en negativ effekt på aktiemarknaden som helhet. 

Om du har studerat ekonomi tror jag att du insåg relativt fort att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Enligt teorin ska det fungera följande vis:

  • Räntan sjunker, börsen ska stiga
  • Räntan höjs, börsen ska sjunka
Frågan är då om teorin stämmer överens med verkligheten, är det verkligen så enkelt att när räntan sjunker så stiger börsen och så vidare.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer i denna artikel att försöka reda ut hur räntan påverkar börsen. Detta kommer vi att göra genom att studera utvecklingen för den 10-åriga statsobligationen och utvecklingen för det svenska storindexet OMXS30.

Vi kommer att studera korrelationen mellan den månatliga procentuella utvecklingen för OMXS30 och differensen från månad till månad för räntan.

Nu undrar du kanske varför vi inte tittar på den procentuella skillnaden för räntan?

Jo, detta gör vi inte eftersom att räntan förändras ofta i lika stora steg oberoende att räntan ligger runt 6% eller runt 0%. Det vill säga att en förändring från 5% till 5.1% är en procentuell skillnad på 2% men en skillnad från 0.1% till 0.2% är en skillnad på 100%. Jag tror dock inte att skillnaden från 5% till 5.1% är så pass mycket mindre värd för spararna och aktörerna jämfört med skillnaden från 0.1% till 0.2%.

Det är därför mer rimligt att titta på differensen i skillnaden för månad till månad och inte på den procentuella skillnaden.

Värt att nämna är att den procentuella utvecklingen är beräknad på ett medelvärde för räntan den månaden.

Jag tror att för sparare och aktörerna på börsen blir räntan först intressant när den börjar stiga över 2%. Det är därför intressant att även studera och se hur korrelationen ser ut om räntan ligger över respektive under 2%. Därför kommer vi just att testa detta och se om vi kan se en skillnad i korrelation.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-11-28.

Hur räntan påverkar börsen

Om du har läst några av mina tidigare studier där jag tittar på korrelation har du nog märkt att jag tycker om att börja mina analyser med att studera korrelationen okulärt. Alltså att titta på utvecklingen för de två instrumenten och försöka se en korrelation med blotta ögat.

Vi kommer även i denna studie göra detta och vi börjar med att titta på utvecklingen för den 10-åriga statsobligationen i relation till OMXS30 för hela perioden.

På lång sikt kan vi väl enas om att räntan har sjunkit och OMXS30 har stigit. Men om vi ska vara lite mer noggranna i vår analys se vi att under flera tillfällen rör sig räntan och OMXS30 på samma håll.

Men vi kan även se att under vissa perioder går räntan ner och börsen upp. Alltså en negativ korrelation där börsen gör det motsatta som den 10-åriga statsobligationen.

Vad kan vi då dra för slutsats från detta?

Jo, att ibland har börsen sjunkit när räntan gått ner och ibland stiger börsen när räntan stiger.

Det ser alltså ut som en nollkorrelation, men innan vi drar allt för stora slutsatser tar vi oss en titt på den numeriska analysen.

 10-årig statsobligationOMXS30
10-årig statsobligation1,000,25
OMXS300,251,00

Det första jag lägger märke till är att korrelationen är positiv. Det vill säga att det är mer troligt att börsen går ner när räntan sjunker. Alltså precis tvärtemot vad som bör hända enligt teorin. 

Korrelationen är dock inte speciellt stark vilket indikerar på att ibland stämmer sambandet och ibland händer det motsatta. 

Innan vi bestämt oss för att korrelationen är positiv skulle vi också analysera hur det har sett ut när räntan befunnit sig under respektive över 2%.

Över 2%

 10-årig statsobligationOMXS30
10-årig statsobligation1,000,27
OMXS300,271,00

Under 2%

 10-årig statsobligationOMXS30
10-årig statsobligation1,000,22
OMXS300,221,00

Sammanfattning

Korrelationen mellan räntan och börsen har historiskt varit positiv, inte starkt positiv, men trots det positiv. 

Det vill säga att det troliga historiskt har varit att när räntan går ner gör också börsen det och när räntan stiger gör även börsen det.

Korrelationen är dock inte stark, den ligger på 0.25, vilket säger att ibland stämmer dessa samband och vid andra tillfällen gör det inte det. Vi kan alltså inte dra några allt för stora slutsatser om hur börsen kommer att gå tack vare räntan.

Detta mönster gäller även för de tillfällen då vi delade upp perioden i de tillfällen då räntan har legat respektive över 2%. Vi kunde se att korrelationen var positiv i båda fallen och lite starkare när räntan har legat över 2% jämfört med under 2%. 

Det är dock ingen större skillnad mellan dessa två perioder.

Men Calle, det har ju pratats så mycket om TINA, som vi jag gick igenom tidigare i inlägget, de senaste åren, hur kan det inte stämma?

Om vi tittar på hur det sett ut de senaste fem åren får vi följande resultat.

 10-årig statsobligationOMXS30
10-årig statsobligation1,000,30
OMXS300,301,00

Korrelationen de senaste fem åren har legat på samma nivåer som tidigare och studerar vi grafen kan vi faktiskt se att vid många tillfällen rör sig börsen och räntan på samma håll.

Men Calle, du har ju tittat på den månatliga utvecklingen, det ser kanske annorlunda ut om vi studerat det större perspektivet.

Ok, om vi tittar på utvecklingen från år till år får vi följande resultat.

 10-årig statsobligation ÅrOMXS30
10-årig statsobligation År1,000,10
OMXS300,101,00

Titta på grafen och säg mig om det ser ut som att börsen alltid går upp när räntan går ned.

Ibland går börsen upp när räntan går ned och ibland sker det motsatta. Vad vi ser bekräftas av den numeriska analysen där vi kan se att korrelationen ligger på 0.1, alltså nära en nollkorrelation.

Detta betyder att ibland går börsen upp och ibland går börsen ned när räntan rör på sig. Vi kan inte använda oss av räntan för att förutspå vad börsen kommer att göra. Det finns andra, och betydligt viktigare, faktorer som styr börsens utveckling.

Detta leder mig inte på ett problem jag har med att använda fundamentala aspekter för att förutspå hur börsen kommer att gå. Genom att göra på detta sätt ökar risken för fel. Detta eftersom vi först måste göra en bedömning om räntan kommer stiga eller sjunka och därefter måste vi anta att det finns en korrelation som är stark. VI har sett i denna studie att korrelationen faktiskt inte är stark, och att vi inte kan förlita oss på den.

Vi har sett i denna studie att korrelationen som finns inte är speciellt starkt och om vi skulle få för oss att följa den är det mest troliga att börsen kommer att röra sig på samma håll som räntan.

Jag hoppas denna studie har gett dig en lite större inblick i hur börsen korrelerar med räntan. Bara för att denna studie har kommit fram till ett visst resultat garanterar det inte att det kommer se likadant ut i framtiden. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig genom mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar