Du visar för närvarande Keltner Channel – hur fungerar indikatorn

Keltner Channel – hur fungerar indikatorn

Keltner Channel, eller Keltner kanal som den heter på svenska, är en indikator som skapades redan under 1960-talet av Chester W. Keltner.

Detta är en volatilitets anpassande indikator som består av tre linjer. Ett mittlinje som består av ett exponentiellt glidande medelvärde och en linje som placeras ovan och respektive under denna mittlinje. Dessa linjer ligger ett visst antal Average True Range från mittlinjen och bildar då en kanal eller band.

Oftast kommer priset att röra sig innanför banden vilket betyder är när priset rör sig utanför linjerna är detta signifikant. Beroende på inställningarna av indikatorn kan detta tolkas lite olika. Det kan signalera att en trendvändning är på gång, men det kan även ses som en acceleration av trenden eller trendstart. 

Även själva riktningen av Keltner kanalen är viktig, en Keltner kanal som pekar uppåt berättar för oss att trenden är stigande och det motsatta gäller för en fallande Keltner kanal.

Bild som visar indikatorn Keltner Channel

Först när indikatorn presenterad på 1960-talet av Chester W. Keltner beräknades indikatorn på ett annorlunda sätt från hur den beräknas idag. I orginalet användes ett simpelt glidande medelvärde för att räkna ut kanelens mittpunkt och därefter användes rangen för den lägsta och högsta punkten för att bestämma var det undre och övre bandet skulle vara.

Idag beräknas dock kanalens band med hjälp av Average True Range.

ATR

ATR står för Average True Range och det är ett sätt att mäta kursvolatilitet på. Höga värden på ATR betyder volatil handel och låga värden betyder lugn handel. ATR är det största värdet utav tre olika värden.

Dessa värden är dagens högsta kurs subtraherat med gårdagens stängningskurs, absoluta värdet utav dagens lägsta subtraherat gårdagens stängningskurs eller det sista värdet är dagens högsta kurs subtraherat med dagens lägsta kurs.

Användaren kan välja att ha ett simpelt medelvärde i mitten eller t.ex. ett exponentiellt medelvärde.

Ett exponentiellt medelvärde kommer att göra att kanalen anpassar sig fortare efter prisförändringar.

I sin grund är idag Keltner Channels tre linjer som består av ett 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde, det övre bandet ligger 2 ATR över medelvärdet och den undre linjen ligger 2 ATR under medelvärdet.

Keltner Channel mittlinje = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde
Keltner Channel övre band = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde + 2 * 20 dagars ATR
Keltner Channel undre band = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde – 2 * 20 dagars ATR

Men som jag nämnde innan har användaren en hel del frihet i inställningarna för Keltner Channels. Ett längre glidande medelvärde kommer leda till långsammare reaktioner från kanalen.

Du kan också välja att låta det undre och övre bandet ligga längre eller kortare ifrån det glidande medelvärdet. Ju fler ATR ifrån medelvärdet banden ligger desto större blir kanalen. Detta leder i sin tur till att priset mer sällan kommer att röra vid banden.

Eftersom banden beräknas med hjälp av ATR är kanalen volatilitets anpassad, precis som Bollinger Bands. Detta är en stor fördel då kanalen kommer att expandera i högvolatila tider och dra ihop sig när volatiliteten är lägre.

Användaren har mycket frihet när det kommer till inställningarna på Keltner Channels.

Hur indikatorn kan användas

Som jag har nämnt innan dikterar inställningarna lite hur du kan använda indikatorn. Om du väljer att låta banden ligga långt ifrån varandra kommer en touch av linjerna troligtvis att signalera en vändning av trenden.

Väljer du istället att ha en lite mindre kanal kommer snarare en touch av en linje visa att trenden håller på att bryta ut i den riktningen. Framförallt om kanalen också pekar i denna riktning när priset bryter igenom kanalen.

Om själva kanalen är sidledes indikerar det att priset är fångat inom en range och då kan den övre och den undre linjen fungera som motstånd och support. Alltså att priset kommer ha svårt att ta sig igenom dessa nivåer.

För att du ska förstå ännu mer hur indikatorn kan användas ska vi göra lite tester. Vi kommer att testa tre olika sätt att använda indikatorn på. Alla tre tester kommer att göras på 88 aktier från Large- och Mid Cap.

Det första sättet är att använda indikatorn som en indikator för jämviktspendling. Detta kommer vi att göra genom att ställa in att mittlinjen ska vara ett 26 dagars exponentiellt glidande medelvärde och de yttre linjerna ska ligga 3 ATR från mittlinjen.

I det andra tester kommer vi att testa och se om utbrott över det övre bandet leder till nya trend starter. Detta kommer vi göra genom att ställa in indikatorn på ett 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde och banden kommer ligga 1.5 ATR från mittlinjen. Om priset bryter ut över den övre linjen och kanalen pekar uppåt kommer vi att köpa. Vi kommer att sälja när priset rör sig in i kanalen igen.

I test tre kommer vi att testa indikatorn som en signal för jämviktspendling i stigande trender. Detta kommer vi göra genom att ha grundinställningarna på indikatorn, alltså 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde men banden 2 ATR från mitten. Om kanalen pekar uppåt och priset rör mittlinjen ovanifrån köper vi. Vi säljer efter fem dagar.

Resultat

Jämviktspendling

Snittavkastning0.84%
Hitratio60.00%
Antal affärer1164

 

Breakout

Snittavkastning0.11%
Hitratio31.70%
Antal affärer5198

 

Jämviktspendling i trend

Snittavkastning0.26%
Hitratio53.60%
Antal affärer3725

Som vi kan se av resultaten är det ett sätt som fungerar väldigt bra. Keltner kanaler fungerar alltså väldigt bra för att fånga stora rörelser med en inställning på 3 ATR.

Som utbrotts indikator fungerar Keltner kanaler inte jättebra precis. Vi får inte speciellt stor snittavkastning och sannolikheten för en vinstaffär är väldigt låg. Detta betyder dock inte att Keltner kanaler kan vara en hjälp när man tittar på utbrott, men inget du enbart ska köpa efter.

Till sist fungerar indikatorn ok som en indikator för att signalera jämviktspendling i en stigande trend. Vi ser att resultaten inte är jättebra men det är vinstgivande, likt som för utbrotten ska du nog inte köpa endast efter denna indikator men den kan vara till hjälp.

Elder Keltner Channel

Alexander Elder är en känd trader som har skrivit en hel del olika böcker. Jag har själv läst många utav dem och anser dem vara väldigt bra. Du finner fler av hans böcker här.

Elder använder Keltner kanaler på ett väldigt smart sätt. Istället för att bara ha en tre linjer använder han sig av 7 olika linjer. Där två linjer ligger 1 ATR från mittlinjen, två ligger 2 ATR från mittlinjen och de sista två linjerna ligger 3 ATR från. 

Han använder sig också av en 26 dagars exponentiellt glidande medelvärde istället för grundinställningen på 20 dagar.

Eftersom att han har tre olika band kan han använda indikatorn på alla sätt som vi visade ovan utan att ändra i inställningarna.

Jag har kodat upp denna versionen i Hitta Kursvinnare och du finner den här.

Bild som visar version av indikatorn Keltner Channel

Jämförelse med Bollinger Bands

Som jag skrev tidigare, och som du kanske har märkt, påminner denna indikator väldigt mycket om Bollinger Bands skapad av John Bollinger. 

Även Bollinger Bands består av en mittlinje och två band som ligger på ett visst avstånd från mittlinjen. Bollinger Bands är också en indikator som anpassar sig efter volatiliteten men istället för att använda sig av ATR använder Bollinger Bands standardavvikelse.

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Ofta visar indikatorerna samma sak men det finns tillfällen det skiljer sig.

Bild som visar skillnad på ATR och standardavvikelse

Som vi kan se i bilden är ATR och standardavvikelse snarlikt men det finns tillfällen då det skiljer sig mycket. Markant är det till höger i bilden då ATR sjunker kraftigt och standardavvikelsen ökar kraftigt.

Squeeze indikator

Det finns faktiskt en kombination av Keltner kanal och Bollinger Bands som går under namnet Squeeze. Detta är en indikator som visar när ett instrument befinner sig i en konsolidering, alltså i ett trendlöst tillstånd.

När en trend börjar avta kryper Bollingerbanden ihop men Keltner Kanalen fortsätter ofta vara konstant. När Bollingerbanden har krupit in innanför Keltner kanalen har vi en Squeeze och en bra signal på att instrumentet konsoliderar.

Bild som visar en Squeeze i HM B

Sammanfattning

Keltner kanaler är en väldigt flexibel indikator som kan användas på många olika sätt beroende på dess inställningar.

Indikatorn består av tre linjer, en mittlinje som består av ett exponentiellt glidande medelvärde och en linje som ligger över respektive under denna linje på ett visst avstånd. Detta avstånd bestäms av volatiliteten i aktien.

Keltner kanal kan användas tillInställning
Hitta trendvändningarEMA(26) 3 ATR
Starter på trenderEMA(20) 1.5 ATR
Jämviktspendling i trenderEMA(20) 2 ATR

Det går såklart att ha andra inställningar men detta är de jag använder mig av.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar