Du visar för närvarande Korrelation Svenska och Danska börsen – OMXC20

Korrelation Svenska och Danska börsen – OMXC20

Många av de svenska bankerna erbjuder handel i norden till ett relativt billigt pris. Nordnet är kanske ledande här där de erbjuder samma courtage i hela norden. 

Men varför ska vi handla aktier som befinner sig utanför Sveriges börs?

Jag finner två anledningar, utöka antalet aktier vi kan titta på och därigenom öka vår opportunity och chansen för oss att kunna diversifiera vår portfölj.

Jag har själv en hel del strategier som är väldigt bra, problemet är dock att antalet tillfällen som strategin ger signal är inte speciellt hög. Ett alternativ kan då vara att utnyttja aktier från andra börser och en av dessa börser kan vara den danska. Ett krav kommer dock att vara att de två olika börserna inte får signaler samtidigt. Vi vill helst att den enda börsen ger oss signaler när den andra inte ger oss.

Detsamma gäller för om vi ska diversifiera vår portfölj, detta kan vi göra genom att investera i andra länder och börser. Det kräver dock att de utländska börserna och den svenska inte rör sig likadant. Om de två börserna rör sig på ett likartat sätt har vi inte diversifierat speciellt bra.

Innan vi bestämmer oss för att den danska börsen är en bra sådan för att utöka antalet affärer vi kan få i våra strategier måste vi först undersöka hur korrelationen är mellan den danska och den svenska börsen.

Har vi en väldigt stark korrelation mellan den svenska och danska börsen är troligtvis inte den danska börsen en bra sådan att investera i för att utöka antalet affärer vi får eller för att diversifiera.

Vi kommer idag att studera korrelationen mellan det svenska indexet OMXS30 och det danska indexet OMXC20.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan det danska indexet OMXC20 och det svenska OMXS30. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut för de dagliga procentuella förändringarna. Alltså ger en stor procentuell daglig förändring i OMXC20 också en stor daglig procentuell skillnad i OMXS30.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2008-11-17 fram till 2019-11-14.

Går OMXS30 upp när OMXC20 går upp?

Innan vi studera korrelationen mellan indexen numeriskt tycker jag om att studera indexen okulärt, alltså med ögat. Vi kommer därför att börja att jämföra indexens grafer och se om vi kan se en korrelation.

Vi kan se att indexen har likartade rörelser, det skiljer sig dock i storleken på rörelserna. Ibland reagerar OMXS30 kraftigare och ibland reagerar OMXC20 kraftigare. 

Under vissa perioder skiljer de två indexens rörelser sig åt från varandra, t.ex. vid 2017.

Jag tycker dock att vi kan komma fram till att sett till det stora hela finns det en positiv korrelation.

Vi kan nu fortsätta och studera korrelationen numeriskt.

 OMXS30OMXC20
OMXS3010,675942
OMXC200,6759421

Korrelationen är hög och ligger på gränsen på stark, ofta säger man om korrelationen ligger över 0.7 räknas den som stark.

Sammanfattning

Vi kan alltså se med ögat och numeriskt att det finns en korrelation mellan dessa två börser. Korrelationen är hög men inte jättestark. Det finns alltså tillfällen då de två börserna inte rör sig likartat. 

Korrelationen är t.ex. svagare än vad den är mellan OMXS30 och det tyska indexet DAX eller det finska OMXH25. Du kan kolla på studien om det tyska indexet DAX och dess korrelation med OMXS30 här.

Det kan alltså finnas en anledning att bevaka aktier från OMXC20 då de stundtals inte rör sig på samma sätt som de svenska aktierna. Vilket kan leda till att vi kan utöka antalet affärer vi kan ta.

När det kommer till att diversifiera sig genom att handla aktier från OMXC20 är väl det en sisådär idé. Över det stora hela rör sig de båda indexen på samma sätt men under en kortare tid kommer det finnas tillfällen då de inte rör sig likartat.

Som vanligt är denna studie gjord på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer att fortsätta ligga på en likartat nivå. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid nå mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar