Du visar för närvarande Korrelation Svenska och Finska börsen – OMXH25

Korrelation Svenska och Finska börsen – OMXH25

Det finns olika sätt att förbättra sitt trading och investeringsresultat. Två av dessa sätt är att utöka antalet chanser vi får till att ta affärer enligt våra strategier och ett annat är genom att diversifiera.

Vi kan öka antalet affärer vi får genom att utöka det universum, antalet aktier vi tittar på, i våra strategier. Detta kan vi göra genom att kolla på fler aktier från andra listor på den svenska börsen eller så kan vi göra det genom att investera på andra marknader. 

Detsamma gäller för diversifiering, vi kan diversifiera våra portföljer genom att investera på marknaden som inte följer den svenska börsen. Alltså att korrelationen mellan de två börsen är låg och helst noll.

När det kommer till att utöka antalet aktier vi tittar på ser jag gärna att den börsen vi utökar vårt universum med har en negativ korrelation. Alltså att de två börserna har motsatta rörelser och då förhoppningsvis kommer att ge signaler vid olika tidpunkter. 

Detta är själva nyckeln, hitta börsen som inte följer den svenska.

En av dessa börsen kan vara den finska, det vore bra om den finska börsen var en av dessa då ett antal av de svenska bankerna erbjuder handel i norden till låga kostnader.

Jag tänkte därför att vi idag skulle titta på hur korrelationen ser ut mellan de svenska indexet OMXS30 och det finska OMXH25.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan det finska indexet OMXH25 och det svenska OMXS30. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut för de dagliga procentuella förändringarna. Alltså ger en stor procentuell daglig förändring i OMXH25 också en stor daglig procentuell skillnad i OMXS30.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2008-11-17 fram till 2019-11-14.

Hur korrelationen ut mellan OMXS30 och OMXH25?

När jag studerar korrelation mellan aktier eller index tycker jag om att först börja med att titta på graferna och se om jag med ögat kan se en korrelation. Detta ger mig snabbt en uppfattning om hur de två indexen rör sig i relation till varandra.

Jag tänkte att vi även i detta fall skulle göra detta, alltså börja med att studera korrelationen okulärt.

Jag tror vi alla kan hålla med om att det ser ut som att det finns en stark korrelation mellan OMXS30 och OMXH25. 

De två indexen har nästan identiska rörelser och alla toppar och bottnar ser ut att infalla samtidigt. Vi kan också komma fram till att rörelserna ser ofta ut att vara lika kraftiga i de båda indexen. 

En rörelse i OMXS30 ser ofta likadan ut i OMXH25.

Det ser alltså ut som att korrelationen är väldigt stark. Trots att bevisen för en stark korrelation är så starka kommer vi att fortsätta med att analysera korrelationen numeriskt.

 OMXS30OMXH25
OMXS3010,856905
OMXH250,8569051

Som vi kan se an den numeriska analysen av korrelationen är den väldigt stark mellan OMXS30 och OMXH25.

Sammanfattning

Både den okulära analysen och den numeriska kom fram till att korrelationen mellan OMXS30 och OMXH25 är väldigt stark. Ofta brukar man säga att en korrelation som ligger över 0.7 är stark och i detta fallet låg den på hela 0.86.

Om vi letar efter att diversifiera eller utöka antalet chanser vi får att ta affärer är det kanske inte en så jättebra att utöka universumet med aktier från OMXH25. Detta eftersom vi har väldigt likartade rörelser mellan de två indexen.

Ett index där korrelationen är betydligt lägre, dock fortfarande hög, är mellan det svenska och det danska indexet OMXC20. Du hittar inlägget om korrelationen mellan OMXC20 och OMXS30 här.

Som vanligt är denna studie utförd på historisk data och det finns inga garantier på att indexen kommer att ha en likartat korrelation i framtiden. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid nå mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar