Du visar för närvarande Hur den korta räntan påverkar börsen

Hur den korta räntan påverkar börsen

Det skrivs mycket om räntan och hur det påverkar börsen och företagen på börsen. Jag har själv tidigare gjort ett inlägg om just detta ämne, du finner inlägget här. I detta inlägg kom jag fram till att korrelationen mellan börsen och räntan faktiskt var positiv, väldigt svag men positiv.

Den studien var gjord på räntan för den 10-åriga statsobligationen. En läsare påpekade att han ansåg att den korta räntan var mer relevant för börsen och jag tänkte därför att vi skulle testa det idag. Jag är själv inte jättebra insatt på ämnet räntor, därför tar jag med glädje emot förslag och tips.

Vi kommer testa och se om korrelationen är högre och mer negativ mellan börsen och den korta räntan. Alltså mer så som det sägs att det fungerar, när räntan sjunker stiger börsen och när räntan höjs sjunker börsen.

Den ränta jag kommer att titta på är 3 månaders STIBOR. Innan vi går in på studien ska vi kort gå igenom vad detta är för ränta och lite mer om korrelation.

Tre månaders STIBOR

STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate och är en referensränta som beräknas på de räntor som bankerna Nordea, SEB, SHB, Swedbank, SBAB, Danske Bank och Länsförsäkringar är villiga att låna ut pengar till varandra utan säkerhet. Denna ränta används ibland även räntesättning eller prissättning på derivatinstrument. 

En tre månaders STIBOR är alltså då den ränta som bankerna för tillfället är villiga att låna ut till varandra på tre månaders sikt.

Hur påverkas då börsen av räntans utveckling?

Räntan påverkar enligt teorin börsen på flera olika sätt. När räntan är låg blir det billigare för hushåll och företag att låna pengar vilket ökar konsumtionen i samhället. Detta gör att det blir lättare för företag att öka sin omsättning och det blir lättare att göra nya investeringar.

Sedan räntan har varit väldigt låg har det pratats om “TINA”, vilket står för “There Is No Alternative”. Det vill säga att räntan är så pass låg att det tjänar ingenting till att ha pengarna på ett sparkonto och det är då bättre att investera dem i aktiemarknaden.

Detta bör ha en positiv effekt på aktiemarknaden då pengar strömmar in som annars hade varit på sparkonton. Med räntehöjningar kommer kravet på avkastning öka på aktiemarknaden och risken att pengar försvinner ut från marknaden stiger. 

En höjning borde därför ha en negativ effekt på aktiemarknaden som helhet. 

Om du har studerat ekonomi tror jag att du insåg relativt fort att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Enligt teorin ska det fungera följande vis:

  • Räntan sjunker, börsen ska stiga
  • Räntan höjs, börsen ska sjunka
Frågan är då om teorin stämmer överens med verkligheten, är det verkligen så enkelt att när räntan sjunker så stiger börsen och så vidare.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer i detta inlägg försöka reda ut hur den korta räntan påverkar börsen. Detta kommer vi att göra genom att studera utvecklingen för 3 månaders STIBOR och utvecklingen för det svenska storindexet OMXS30.

Vi kommer att studera korrelationen mellan den månatliga procentuella utvecklingen för OMXS30 och differensen från månad till månad för räntan.

Nu undrar du kanske varför vi inte tittar på den procentuella skillnaden för räntan?

Jo, detta gör vi inte eftersom att räntan förändras ofta i lika stora steg oberoende att räntan ligger runt 6% eller runt 0%. Det vill säga att en förändring från 5% till 5.1% är en procentuell skillnad på 2% men en skillnad från 0.1% till 0.2% är en skillnad på 100%. Jag tror dock inte att skillnaden från 5% till 5.1% är så pass mycket mindre värd för spararna och aktörerna jämfört med skillnaden från 0.1% till 0.2%.

Det är därför mer rimligt att titta på differensen i skillnaden för månad till månad och inte på den procentuella skillnaden.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-11-28.

Hur den korta räntan påverkar börsen

Ett bra sätt att börja korrelations studie enligt mig är att studera graferna okulärt och försöka se om vi kan se någon korrelation med blotta ögat. 

Därför börjar vi denna studie på just detta vis, med att studera utvecklingen av 3 månaders STIBOR och OMXS30 i en graf.

Vad vi kan se är att på lång sikt har den korta räntan sjunkit och börsen stigit. Hade vi nöjt oss med denna analys hade alltså det funnits en negativ korrelation mellan den korta räntan och indexet. 

Tittar man dock lite närmare kan man ganska snabbt se att under vissa perioder ser räntan och börsen ut att röra sig på samma håll medans under vissa perioder på motsatta.

Från slutet av 2002 fram till mitten av 2005 kan vi tydligt se att börsen och räntan rör sig på motsatta håll, alltså att det borde finnas en negativ korrelation. 

Detsamma gäller för perioden 2012-2015 där räntan fortsätter att sjunka medans börsen tydligt stiger. 

Detta skiljer sig från perioden slutet av 2005 fram till slutet av 2007 då de två graferna följs åt väldigt fint och en tydlig positiv korrelation finns.

Även för perioden 2009-2011 ser det ut att finnas en positiv korrelation.

Efter att ha studerat korrelationen okulärt ser det ut som att i vissa fall har den korta räntan och börsen en positiv korrelation och i andra fall en negativ. Det vill säga att ibland när den korta räntan stiger kommer börsen och stiga, medans ibland när den korta räntan stiger kommer börsen att falla.

För att bli lite klokare fortsätter vi vår analys med att studera korrelationen matematiskt. 

 

 3mthSTIBOROMXS30
3mthSTIBOR1,000-0,006
OMXS30-0,0061,000

När vi har analyserat korrelationen matematiskt kom vi alltså fram till att korrelationen är i princip noll, den är väldigt svagt negativ. Det vill säga att det är omöjligt för oss att dra någon slutsats om hur börsen kommer att gå med hjälp av den korta räntan.

Sammanfattning

Sedan 2000 fram till slutet på 2019 har alltså korrelationen mellan den korta räntan, 3 månaders STIBOR, och börsen haft noll korrelation. Det vill säg att ibland när räntan sjunker, stiger börsen och ibland sker det motsatta. Det är heller inte så att kraftiga uppgångar i räntan besvaras med kraftiga nedgångar på börsen.

Detta kom vi fram till dels genom att titta på de två graferna för 3 månader STIBOR och OMXS30 men även genom att räkna ut det matematiskt.

Om vi jämför korrelationen mellan den korta räntan och börsen med den långa räntan och börsen kan vi komma fram till att den korta räntan och börsen har en mer negativ korrelation. Det vill säga att sambandet mellan dessa två är mer likt teorin än för den långa räntan och börsen.

En viktig slutsats är att vi inte kan dra några slutsatser om hur börsen ska gå med hjälp av 3 månaders STIBOR. Vi kan inte använda oss av räntan för att förutspå vad börsen kommer att göra. Det finns andra, och betydligt viktigare, faktorer som styr börsens utveckling.

Jag hoppas denna studie har gett dig en lite större inblick i hur börsen korrelerar med räntan. Bara för att denna studie har kommit fram till ett visst resultat garanterar det inte att det kommer se likadant ut i framtiden. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig genom mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar