Du visar för närvarande Laggar börsen räntan eller tvärtom?

Laggar börsen räntan eller tvärtom?

Vi ska fortsätta utforska räntan och börsens korrelation. Jag har i tidigare studier kommit fram till att den långa räntan och börsen har en svag på positiv korrelation och den korta räntan (tre månaders STIBOR) har i princip en nollkorrelation. 

Du finner studien om den långa räntan här, och studien om den korta ränta här.

Så varför ska du fortsätta med dessa studier?

Jo, jag har själv, men även läsare, tänkt att förändringen i räntan kanske inte har en direkt inverkan på börsen utan denna förändring blir lite fördröjd. Det vill säga att om räntan ändras denna månad kanske det har effekt på börsen om 1-6 månader. 

Jag tänkte därför att vi idag skulle testa och förskjuta räntan upp till +/- 1-6 månader för att se om vi kan få fram en korrelation som är mer lik den i teorin. 

Det är nämligen så att enligt teorin borde börsen stiga när räntan sänks och sjunka när den höjs.

Mina studier har dock inte visat detta vilket betyder att denna studie blir intressant. Men innan vi går vidare med studien kommer jag gå igenom de räntor jag tittar på i studien, lite om korrelation och hur räntan och börsen hänger ihop rent teoretiskt.

Den långa räntan

När riksbanken sänker räntan handlar det om reporäntan eller styrräntan. Detta är ett verktyg som Riksbanken har för att kunna påverka penningpolitiken och den svenska ekonomin. När Riksbanken ändrar denna ränta påverkas marknadsräntorna i Sverige utefter detta.

När vi pratar om den ränta vi får när vi lånar ut pengar till staten eller företag pratar vi om marknadsränta. Att låna ut pengar till staten anses som mer säkert än att låna ut till företag och den 10-åriga statsobligationen ses ofta som ett riktmärke. Den 10-åriga statsobligationen har haft följande utveckling sedan 2000.

Tre månaders STIBOR

STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate och är en referensränta som beräknas på de räntor som bankerna Nordea, SEB, SHB, Swedbank, SBAB, Danske Bank och Länsförsäkringar är villiga att låna ut pengar till varandra utan säkerhet. Denna ränta används ibland även räntesättning eller prissättning på derivatinstrument. 

En tre månaders STIBOR är alltså då den ränta som bankerna för tillfället är villiga att låna ut till varandra på tre månaders sikt.

Hur påverkas då börsen av räntans utveckling?

Räntan påverkar enligt teorin börsen på flera olika sätt. När räntan är låg blir det billigare för hushåll och företag att låna pengar vilket ökar konsumtionen i samhället. Detta gör att det blir lättare för företag att öka sin omsättning och det blir lättare att göra nya investeringar.

Detta bör ha en positiv effekt på aktiemarknaden då pengar strömmar in som annars hade varit på sparkonton. Med räntehöjningar kommer kravet på avkastning öka på aktiemarknaden och risken att pengar försvinner ut från marknaden stiger. 

En höjning borde därför ha en negativ effekt på aktiemarknaden som helhet. 

Om du har studerat ekonomi tror jag att du insåg relativt fort att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Enligt teorin ska det fungera följande vis:

  • Räntan sjunker, börsen ska stiga
  • Räntan höjs, börsen ska sjunka
Frågan är då om teorin stämmer överens med verkligheten, är det verkligen så enkelt att när räntan sjunker så stiger börsen och så vidare.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Det vi ska göra idag är alltså att reda ut om korrelationen mellan räntan och börsen ska vara som i teorin, laggar du börsen laggar räntan eller är det faktiskt tvärtom. Detta kommer vi att testa genom att förskjuta räntan x månader fram eller bakåt i tiden. Därefter kommer vi att studera korrelationen för alla dessa scenarion och se vilket scenario som ger oss den mest negativa korrelationen, alltså så som det borde vara enligt teorin.

Genom att flytta räntan framåt eller bakåt i tiden kan vi se om en förändring i räntan har gett effekt på börsen x antal månader fram eller bak i tiden. Detta kan då ge oss en lite större förståelse om det är så att börsen laggar räntan eller om det är tvärtom.

Vi kommer att flytta de två räntorna i steg om en månad upp till 6 månader fram eller bak i tiden.

Vi kommer att studera korrelationen mellan OMXS30 och den långa räntan, 10-årig statsobligation och OMXS30 och den korta räntan, 3 månaders STIBOR.

Vi kommer att studera korrelationen mellan den månatliga procentuella utvecklingen för OMXS30 och differensen från månad till månad för räntan.

Nu undrar du kanske varför vi inte tittar på den procentuella skillnaden för räntan?

Jo, detta gör vi inte eftersom att räntan förändras ofta i lika stora steg oberoende att räntan ligger runt 6% eller runt 0%. Det vill säga att en förändring från 5% till 5.1% är en procentuell skillnad på 2% men en skillnad från 0.1% till 0.2% är en skillnad på 100%. Jag tror dock inte att skillnaden från 5% till 5.1% är så pass mycket mindre värd för spararna och aktörerna jämfört med skillnaden från 0.1% till 0.2%.

Det är därför mer rimligt att titta på differensen i skillnaden för månad till månad och inte på den procentuella skillnaden.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-11-28.

Laggar börsen räntan eller tvärtom?

Den långa räntan

Vi börjar alltså med att titta på korrelationen för OMXS30 och den långa räntan där vi först flyttar räntan bakåt i tiden.

 OMXS30SE10yrbond+/-1+/-2+/-3+/-4+/-5+/-6
OMXS301,0000,127-0,0860,0540,0090,0480,138-0,011

Sedan testar vi och ser hur det ser ut om vi flyttar ränteutvecklingen fram i tiden.

 OMXS30SE10yrbond+/-1+/-2+/-3+/-4+/-5+/-6
OMXS3010,114-0,0700,0070,06210,02900,0031-0,007

Vi kan se att korrelationen blir som mest negativ om vi flyttar räntan bak en månad i tiden, det vill säga att denna månadens ändring får nästa månads börsändring till att följa teorin mer än.

Korrelationen, trots att den är negativ, är väldigt svag och absolut ingenting man kan handla efter. Osäkerheten är fortfarande för stor och ibland stämmer tesen att börsen sjunker när räntan stiger och ibland gör den inte det. Vi även se att den korrelation vi får fram när vi flyttar bak räntan får vi nästan också om vi flyttar fram räntan en månad. Det vill säga att detta resultat är väldigt osäkert och absolut inget vi kan dra några slutsatser av.

Utveckling då räntan är förskjuten en månad bakåt i tiden

Den korta räntan

Vi fortsätter med samma studie fast för den korta räntan, vi börjar med att flytta räntan tillbaka i tiden.

 OMXS303mth-STIBOR+/-1+/-2+/-3+/-4+/-5+/-6
OMXS301,000-0,0150,0300,1640,0630,1640,1070,225

Vad vi kan se här är att korrelationen blir faktiskt mer postitiv om vi flyttar räntan bakåt i tiden, det vill säga att de rör sig mer på samma håll. Om räntan stiger idag är det mer troligt att OMXS30 också kommer göra det om någon månad framåt i tiden.

Vi fortsätter vår analys med att flytta räntan framåt i tiden.

 OMXS303mth-STIBOR+/-1+/-2+/-3+/-4+/-5+/-6
OMXS301-0,00881-0,01536-0,16194-0,13266-0,24592-0,11769-0,14884

Nu börjar resultatet bli riktigt intressant, vi kan se att vi börjar nu få betydligt starkare negativ korrelation och den är som starkast när räntan är flyttad fyra månader fram i tiden.

Det verkar alltså att om korrelationen börsen och räntan ska fungera som enligt teorin verkar det som att börsen leder räntan. Alltså att utvecklingen på börsen resulterar i motsatta ränteförändringar i framtiden för den korta räntan. Korrelationen är dock fortfarande svag och inte något vi kan förlita oss på.

Utveckling då räntan är flyttad fyra månader framåt i tiden

Sammanfattning

När vi tittade på den långa räntan, 10-åriga statsobligationen, såg det ut som att om korrelationen ska vara så lik teorin som möjligt leder räntan börsen med ungefär en månad. Alltså att ränteförändringar idag fick en effekt efter en månad. 

Den korrelationen vi kom fram tid var negativ, trots det var den väldigt svag. Det vill säga att vi absolut inte kan förlita oss på denna korrelation och det kan även vara så att det är slumpen som styr. Vi såg också att vi nästan fick samma negativa korrelation när vi flyttade räntan fram en månad, det vill säga att vi inte kan dra några större slutsatser från detta test.

När det kom till den korta räntan var det precis tvärtom. Där såg det ut som att det var börsen som ledde räntan, alltså att förändringar i börsen idag fick en motsatt effekt på räntan 1-6 månader fram i tiden.

Den negativa korrelationen här var betydligt högre än för den långa räntan, trots det är den svag -0.25. 

Så om relationen mellan ränta och börs ska fungera som i teorin betyder det att för den korta räntan är det börsen som leder den korta räntan och det som sker på börsen får en omvänd effekt på räntan 1-6 månader fram i tiden. Vi kan inte dra några slutsatser om den långa räntan.

Det är alltså inte solklart om börsen laggar räntan eller hur det egentligen ligger till. Detta visar också att korrelationen mellan börsen och räntan faktiskt inte fungerar som i teorin utan det finns andra, viktigare, kriterier som dikterar hur börsen ska gå.

Hoppas denna studie har varit till din hjälp, har du några frågor kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att denna studie är gjort på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer se likadan ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar