Du visar för närvarande Följer Lundin Petroleum (LUPE) oljepriset?

Följer Lundin Petroleum (LUPE) oljepriset?

Det har hänt en hel del gånger att jag har investerat i Lundin Petroleum (LUPE) eftersom jag har haft en bra setup i aktien. Sällan har mina affärer gott hem eftersom jag glömt att studera oljepriset. Ofta har oljepriset inte haft en lika fördelaktig setup och har kanske haft en bit ner till nästa stöd. 

Detta har då ofta resulterat i att LUPE har fortsatt ner och min affär slutade med förlust. Det är ganska rimligt att tänka sig att LUPE är beroende av priset på oljan men frågan är då hur mycket.

Är då så att LUPE alltid följer utvecklingen av oljan eller det finns tillfällen då den klarar att stå på egna ben så att säga?

Jag tänkte därför att vi idag skulle titta lite på hur korrelationen ser ut mellan LUPE och oljan. Vi kommer att testa hur det ser ut överlag. Innan vi går in i detalj på hur studien är upplagd kommer vi först titta på vad korrelation innebär.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan Lundin Petroleum och OPEC Crude oil price. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag, men vi kommer även titta på hur korrelationen ser ut i ett litet större perspektiv. För detta studerar vi den månatliga utvecklingen istället för den dagliga.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2010-01-01 fram till 2020-02-01.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Följer Lundin Petroleum oljepriset?

Jag tänkte att vi skulle börja med att studera korrelationen i ett lite större perspektiv och då börja med den månatliga utvecklingen. 

Innan vi räknar ut korrelationen matematiskt tänkte jag att vi tittar på hur utvecklingen för de två instrumentens grafer. Detta kan ge oss en snabb överblick för hur korrelationen ser ut.

Månadsdata för oljan och Lundin Petroleum

Vid en första snabb överblick ser det ut som att den finns en viss korrelation. Vissa fall i oljan representeras inte av likartade fall i LUPE men annars ser de ut att följa varandra bra, men framförallt efter 2016. Jag tänkte därför vi kunde gå vidare med att titta på korrelationen efter 2016.

Månadsdata för oljepriset och LUPE sedan 2016

Här kan vi verkligen se att korrelationen är hög, de två graferna följs nästan åt. Fortsätter vi med att titta på korrelationen matematiskt får vi följande samband:

 oilPriceMonthLupeMonth
oilPriceMonth1,000,71
LupeMonth0,711,00

Korrelationen är alltså starkt positiv och det troliga är att LUPE kommer att röra sig som oljepriset på en månadsbasis.

Sedan 2016 har alltså LUPE och oljepriset en stark korrelation på månadsbasis.

Hur ser korrelationen ut på dagsbasis?

Om vi nu går vidare med att istället för att analysera korrelationen på månadsbasis gör vi det på dagsbasis istället. Vi kom fram till att på lite längre sikt följs de oljan och LUPE ofta åt, frågan är då om detsamma gäller på kort sikt.

Vi kommer att börja analysen på samma sätt som för månadsbasis, vi tittar på grafen och ser om vi kan se en korrelation okulärt.

Likt när det kom till månadsbasis kan vi se en viss korrelation, men vissa rörelser i oljan representeras inte i LUPE. Vi kan också se att efter 2016 är korrelationen betydligt högre så vi fortsätter med att ta en titt på den perioden.

Som vi kan se följs dessa grafer åt också, vilket tyder på att det finns en viss korrelation på dagsbasis också. Den ser dock inte ut att vara lika stark som korrelationen på lite längre sikt, vi fortsätter då med vår matematiska analys.

 oilPriceDailyeodDataLupe
oilPriceDaily1,000,42
eodDataLupe0,421,00

Som vi kan se är korrelationen svagare, den ligger på 0.42 och kan därför inte betraktas som stark. På dagsbasis rör sig alltså inte LUPE enbart som oljan utan kan stå lite mer på egna ben. 

 

Sammanfattning

På lite längre sikt följs alltså oljan och Lundin Petroleum åt ganska väl, korrelationen är starkt positiv, 0.71, vilket betyder att en rörelse i oljan på en månads sikt troligtvis kommer att leda till en likartad rörelse i Lundin Petroleum.

På lite kortare sikt är dock korrelationen inte lika hög, på dagsdata är korrelationen 0.42 vilket betyder att Lundin Petroleum rör sig lite mer på egen hand jämfört med på lite längre sikt.

Detta säger oss att om du har tänkt hålla affärer i endast några dagar finns det en viss idé att studera oljan innan du köper Lundin Petroleum, det är inte ett måste men troligtvis en fördel om även oljan uppvisar ett bra köpläge.

Om du vill göra en lite längre affär skulle jag nog sträcka mig till att säga att det rent utav är nödvändigt att även studera oljan innan du gör ett köp. Lundin Petroleum kommer troligtvis ha en likartat utveckling som oljan.

Kom ihåg att dessa studier är baserade på historisk data och det finns inga garantier att korrelationen kommer se likadan ut i framtiden. Har du några frågor kan du alltid nå mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar