Du visar för närvarande Preferensaktier – Vad är det?

Preferensaktier – Vad är det?

År 2019 har precis tagit sin början och ett nytt spännande börsår ligger framför oss. 2018 har varit väldigt turbulent och vi har fått den första räntehöjningen på 7 år. Ett aktieslag som har en potential att påverkas mycket av räntehöjningar är preferensaktier. Jag tänkte därför vi skulle fördjupa oss lite i preferensaktier och lista upp vilka preferensaktier som finns och deras inlösenkursen samt utdelningsdatum.

Vad är en preferensaktie?

Vad är egentligen en preferensaktie för något? Detta är en väldigt viktig fråga att veta svaret på om du skall investera i dessa aktieslag. Ordet “preferens” får en att tro att det skall finnas en fördel att köpa dessa aktier jämfört med stamaktier.

Inom vissa aspekter är fallet även så, preferensaktier ger ägaren företrädesrätt till utdelningar och likvidation från bolaget. Preferensaktier ger dig en förutbestämd utdelning, som ofta är hög. Därför påminner detta aktieslag mycket om företagsobligationer. Många väljer därför att se preferensaktier som en hybrid mellan stamaktier och obligationer. Det kan därför vara en god idé att integrera några preferensaktier i en potentiell utdelningsportfölj.

Preferensaktier brukar ge en utdelning kvartalsvis, men detta skiljer sig mellan olika företag. Likt stamaktier räknar du fram direktavkastningen genom att ta preferensaktiens årliga utdelning dividerat med det aktuella köppriset.

På gott och ont har preferensaktier en tendens att inte påverkas lika mycket utav företagets vinstutveckling till skillnad från vanliga stamaktier. Utöver detta mister du möjligheten till en höjd utdelning när du väljer att köpa preferensaktier istället för stamaktier.

I kort betyder detta att en preferensaktie ger:

 1. ägaren en fast utdelning
 2. företrädesrätt till utdelningar jämfört med vanliga stamaktier
 3. ingen rätt till högre utdelning
[bctt tweet="I kort betyder detta att en preferensaktie ger: ägaren en fast utdelning, företrädesrätt till utdelningar jämfört med vanliga stamaktier och ingen rätt till högre utdelning"]

Eftersom att preferensaktier inte har en rätt till en högre utdelning gör detta att kurspotentialen är begränsad jämfört med vanliga stamaktier. Det betyder att en preferensaktie kan ha en förutbestämd utdelning på 20 kr och även fast bolaget går extremt bra kommer utdelningen att vara densamma på 20 kr.

Utöver detta hämmas även kurspotentialen av att preferensaktier ofta har en inlösenkurs. Denna inlösenkurs innebär att bolaget har rätten till att köpa tillbaka aktierna till detta pris. Om inte bolagets styrelse beslutar att lösa in aktierna är preferensaktiers löptid evig.

Detta innebär att om du äger preferensaktien XYZ och den idag står i 350 kr men har en inlösenkurs på 320 så har bolaget rätten har köpa tillbaka preferensaktierna för 320 och du går miste om 30 kr per aktie. Därför är det sällan så att preferensaktier handlas en längre tid över dess inlösenkurs. Det är därför väldigt tveksamt om du skall köpa preferensaktier till ett högre pris än dess inlösenkurs.

Hur värderar man preferensaktier?

Om det nu finns en begränsning på kurspotentialen kanske du undrar hur värderas då preferensaktier. Jag anser att det finns tre saker som bestämmer värderingen.

Dels så anser jag att även preferensaktier, likt stamaktier, blir påverkade av de tillkortakommande som vi investerare har. Med detta menar jag saker som t.ex. girighet, rädsla och flockbeteende. Preferensaktier påverkas kanske inte i lika stor utsträckning som stamaktier men jag menar på att de faktiskt påverkas av detta.

Det andra som påverkar värderingen är risk. En högre risk brukar ge högre utdelning och vice versa. Detta betyder att bolag med ett stabilt och pålitligt kassaflöde ofta har lägre direktavkastning jämfört med mindre säkra bolag. Ett väldigt bra exempel här är Akelius som har stabila intäkter jämfört med Oscar Properties som har ett väldigt varierande resultat.

Vi har redan konstaterat att preferensaktier har väldigt mycket gemensamt med företagsobligationer. Obligationer påverkas av det aktuella ränteläget. Så är även fallet för preferensaktier. Preferensaktiernas ränte-liknande struktur gör att de påverkas av det aktuella ränteläget. Det är därför väldigt intressant och se hur preferensaktierna kommer att påverkas om Riksbanken fortsätter med att höja ränta.

Claes Hemberg menar på att under stigande räntor är det ingen bra idé att äga preferensaktier. Han tror att en ränteuppgång på 1% kan resultera i nedgångar på 10-15% i preferensaktierna. Detta gör att det är svårt att gå plus på en sådan affär fastän aktien ger en hög utdelning.

Peter Benson har satt upp ett väldigt bra ramverk för hur du kan värdera de olika preferensaktierna.

 1. Läs bolagsordningen noga och fastslå vad som är det troligaste utfallet för preferensaktien i ett basscenario där bolaget utvecklas enligt plan.
 2. Läs finansiella rapporter och bedöm risknivån i bolaget med fokus på bolagets möjlighet att uppfylla betalningarna i basscenariot ovan.
 3. Gör ett konkret skräckscenario och bedöm hur det slår mot preferensaktien. Fokus på ungefärligt utfall snarare än detaljer.
 4. Gör en bästa gissning av oddsen.
 5. Bestäm relevant avkastningskrav. Återigen är bolagsordningen viktig. Evig löptid är evig risk. Därefter är det betalningsförmågan som styr risknivån.
 6. Starta upp Excel. Kalkylera fram värdet i både bas- och skräckscenario och sannolikhetsvikta de båda utfallen. Ut kommer en någorlunda faktabaserad preferensaktievärdering som dessutom säger något.

Varför väljer då bolag att ge ut preferensaktier? Varför tar de inte lån utav banker istället?

Ofta väljer företaget att ge ut preferensaktier med högre direktavkastning än vad räntan är för att ta lån. Att ge ut preferensaktier innebär att företaget tar in aktiekapital. Detta innebär att företaget blir mindre beroende av banker och andra långivare. Genom att ta in mer aktiekapital förbättras även företagets soliditet jämfört med om företaget hade tagit lån. Genom att ha bättre finanser kan företaget få en bättre kreditrating och detta kan i sin tur leda till lägre räntor på befintliga lån.

Tack vare högutdelande preferensaktier kan företag ta in relativt stora belopp utan att stamaktie ägarstrukturen förändras.

Vad skiljer en preferensaktie från en “vanlig” aktie?

En stamaktie är den vanligaste aktie-typen och innebär att du köper en andel av ett bolag. Denna summa du väljer att investera används därefter i sin tur som aktiekapital i bolaget. Som ägare av stamaktier har du oftast en rätt att ta del utav företagets vinst i form av utdelning. Stamaktier ger dig oftast en möjlighet att påverka företaget genom en så kallad rösträtt. Rösträtten och villkoren för stamaktier varierar beroende på vilket typ av serie som en stamaktie ingår i. De vanligaste serierna är A, B, C och D.

Stamaktier och preferensaktier är en form av aktier. Det som gör skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier är att ägarna av preferensaktier har rätt till en, ofta på förhand bestämd, utdelning innan övriga aktieägare har rätt till någon utdelning. Det är även oftast så att den förutbestämda utdelningen är högre än den utdelning som stamaktier ger. Detta resulterar i att kurs utvecklingspotentialen i preferensaktier ofta är begränsad.

Det som även skiljer, är att preferensaktier oftast inte ger någon rätt till högre utdelning än den utdelning som har varit fastställd sedan innan. Detta gör att denna utdelning kan bli liknad vid en ränta. Det är därför preferensaktier ofta jämförs med företagsobligationer.

Vad är skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation?

En obligation kan kort förklaras som ett lån. Istället för att låna pengar av en bank kan stater och företag välja att utfärda och sälja obligationer. Den som äger obligationer får därefter en ränta som betalas av staten eller företaget. Om det är en stat som utfärdar en obligation kallas det för statsobligationer och när det är ett företag som utfärdar det kallas det för företagsobligationer.

När ett företag ger ut preferensaktier istället för företagsobligationer skiljer sig detta genom att preferensaktier inte räknas som en skuld i balansräkningen. Detta räknas istället för aktiekapital till skillnad från en obligation som räknas som en skuld. Att ge ut preferensaktier påverkar därför inte företagets soliditet.

Det är även så att preferensaktier är ett betydligt mer flexibelt sätt för ett företag att få in kapital. Om ett företag ger ut en obligation måste företaget betala räntan, annars riskerar företaget att gå i konkurs. Om ett företag går i konkurs och tillgångarna skall fördelas är obligationsinnehavare överordnade stamaktie-ägare, men även preferensaktie-ägare.

Till skillnad från obligationer kan företaget hålla inne en preferensakties utdelning utan att riskera att bli försatt i konkurs. Att hålla inne på utdelningen blir dock oftast väldigt dyrt för företaget och det innestående beloppet räknas oftast upp med en hög ränta.

Fond med preferensaktier

Om nu preferensaktier utgör en bra del utav en portfölj finns det då inte någon fond för preferensaktier.

Global X lanserade i oktober 2017 en börshandlad fond för preferensaktier. Tanken bakom denna fond är att hjälpa investerare diversifiera en avkastningsfokuserad portfölj. Fonden heter Global X Global X U.S. Preferred ETF (BATS: PFFD) och förvaltningskostnaden ligger på 0,23%.

Global X vill ge sina kunder ett billigt alternativ att komma åt marknaden för preferensaktier.

Global X Global X U.S. Preferred ETF består av preferensaktier från USA, vilket inkluderar olika kategorier av preferensaktier, såsom preferensaktier med flytande, variabel och fast utdelning. Kumulativa och icke-kumulativa preferensaktier och Trust preferensaktier. Komponenterna i det underliggande indexet omfattar främst finansiella företag, fastighets-, telekommunikations- och verkstadsbolag.

Fördelar/Nackdelar preferensaktier

Fördelar

 1. Ger en fast utdelning
 2. Ofta högre utdelning än stamaktie
 3. Företrädesrätt till utdelning

Nackdelar

 1. Ofta ingen rätt till höjd utdelning
 2. Begränsad kursutveckling
 3. Känslig för ränteläget

Inlösen

Preferensaktier brukar ha ett antal villkor, ett utav dessa villkor är ofta att företaget har rätten att köpa tillbaka preferensaktierna till ett specifikt pris. Detta kallas för inlösenkurs. Detta kan innebära att företaget har rätten att köpa tillbaka aktien till 350 kr även fast aktien i dagsläget står i 370 kr.

Vilka villkor som gäller kan variera kraftigt, och kan även vara uppbyggda på ett trappstegsvis. Detta kan t.ex. innebära att efter en viss tid ökar utdelningen men däremot inlösenkursen sjunker.

Det är därför viktigt att hålla reda på vad inlösenkursen är. Dessa villkor finns alltid dokumenterade i prospektet eller i bolagsordningen.

Inlösenkurser

PreferensaktieUtdelning per år i krVerksamhetUtdelningstillfällenInlösenkurs och övriga villkor (med länk)
Akelius Pref20FastigheterKvartalsvis375 kr fram t.o.m. maj 2019, sedan 345 kr. 330 kr efter maj 2024.
Aros Bostadsutveckling8,5

Bostads-

utveckling

Kvartalsvis115 kr fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity Pref8,4FastigheterKvartalsvis120 kr
Amasten Pref20FastigheterKvartalsvis350 kr
Corem Pref20FastigheterKvartalsvis500 kr
Eniro Pref48

Katalog-

tjänster

Kvartalsvis480 kr
Fast Partner Pref6,68FastigheterKvartalsvis350/3 kr
Footway Pref8E-handel.Kvartalsvis110 kr till juni 2019, därefter 105 kr.
Genova Property Pref10,5FastigheterKvartalsvis130 kr fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden Pref20FastigheterKvartalsvis375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr.
Hemfosa Pref10FastigheterKvartalsvis211,25 kr, efter aktiesplit på två. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A Pref20FastigheterKvartalsvis325 kr
Klövern Pref20FastigheterKvartalsvis500 kr
NP3 Pref B2FastigheterKvartalsvis35 kr
Oscar Properties Pref20FastigheterKvartalsvis350 kr, Utdelningen är för tillfället lagd på is.
Oscar Properties Pref B50FastigheterKvartalsvis550 kr. Aktieägarna kan begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad. Utdelningen är för tillfället lagd på is och aktieägarna kan inte längre begära inlösen på 500 kr varje mars månad.
Pegroco Pref9,5InvesteringarKvartalsvis115 kr
Preservia Pref10FastigheterKvartalsvis105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning från 2018.
Prime Living8,5FastigheterKvartalsvis125 kr. Inställd utdelning från 2018.
Quartiers Properties Pref0,96FastigheterKvartalsvis12 kr efter aktiesplit på tio.
Sagax Pref2FastigheterKvartalsvis35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en 1.25 D-aktie eller 1 D-aktie + 4 kr.
SBB Pref35Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech Pref8Infrastruktur-tjänsterKvartalsvis110 kr till februari 2019 och därefter 105 kr.
Tobin Properties Pref11,5FastigheterHalvår110 kr. Inlösenkursen höjs till 130 kr i juni 2020.
Victoria Park Pref20FastigheterKvartalsvis325 kr till 2019, sedan 300 kr till och med 2020, sen 275 kr från och med 2021.
Volati Pref40Industri-konglomeratKvartalsvis725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Zetadisplay Pref9IT/reklamKvartalsvis110 kr till november 2020 och sen 105 kr.

Utdelningskalender

FAQ om Preferensaktier

En preferensaktie är en aktie med vissa fördelar jämfört med en vanlig stamaktie. En preferensaktie har företrädesrätt till utdelning och likvidation från bolaget. Preferensaktier ger ofta en hög förutbestämd utdelning och kan därför liknas vid en företagsobligation. Det är nästan som en hybrid mellan vanliga aktier och företagsobligationer.

Ofta delar preferensaktier ut kvartalsvis, detta skiljer sig dock från bolag till bolag.

Nackdelar med preferensaktier är att de ofta inte ger någon rätt till höjd utdelning, begränsad kursutveckling och de är känsliga för ränteläget.

Ja, det finns en fond med preferensaktier och den heter Global X U.S. Preferred ETF och består av preferensaktier från USA.

När ett företag ger ut preferensaktier får de in kapital i sitt företag. Genom att använda sig av aktiemarknaden blir företaget mindre beroende av banker eller andra långivare.

Preferensaktier brukar ha ett antal villkor, ett utav dessa villkor är ofta att företaget har rätten att köpa tillbaka preferensaktierna till ett specifikt pris. Detta kallas för inlösenkurs. Detta kan innebära att företaget har rätten att köpa tillbaka aktien till 350 kr även fast aktien i dagsläget står i 370 kr.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Thank you very much! Was there something specific that you liked about it? (Trying to improve myself for the future)

Lämna ett svar