Du visar för närvarande Räntans påverkan på bankaktier

Räntans påverkan på bankaktier

Räntan har varit låg ett bra tag och det börjar komma lite indikationer om att en höjning är på gång. Vi ska idag titta på en bransch av bolag som potentiellt kommer att få en reaktion på en höjning, vi ska titta på banksektorn. 

Det råder en hel del olika meningar om hur en höjning av räntan kommer att påverka banksektorn. Bara titta på dessa två citat.

Som du kan se säger det ena citatet en den sektor som kommer att gynnas av en höjning av räntan är bank medans det andra citatet säger att en räntehöjning är något negativt för sektorn.

Vad ska vi tro på?

Det bästa enligt min mening är att själv testa och se, vad har historiskt hänt när räntan har höjts. Vi kommer att göra en analys på det idag, vi ska analysera och se hur är korrelationen mellan räntan och den historiska utvecklingen av banksektorn.

Nasdaq klassificeras bolagen på börsen efter den globala standarden ICB-klassificering. Denna klassificering är indelad i fyra olika nivåer: sektorer, branschgrupper, branscher och underbranscher. 

Banksektorn går under namnet SX8300PI och innehåller följande aktier:

Arion Banki
Nordea Bank
Resurs Holding
SEB A
SEB C
Sv. Handelsbanken A
Sv. Handelsbanken B
Swedbank A
TF Bank

Innan vi ska går vidare med vår studie om hur banksektorn reagerar på ränteförändringar ska vi ta oss en liten djupare dyk ner i ränta och korrelation.

Ränta

När riksbanken sänker räntan handlar det om reporäntan eller styrräntan. Detta är ett verktyg som Riksbanken har för att kunna påverka penningpolitiken och den svenska ekonomin. När Riksbanken ändrar denna ränta påverkas marknadsräntorna i Sverige utefter detta.

När vi pratar om den ränta vi får när vi lånar ut pengar till staten eller företag pratar vi om marknadsränta. Att låna ut pengar till staten anses som mer säkert än att låna ut till företag och den 10-åriga statsobligationen ses ofta som ett riktmärke. Den 10-åriga statsobligationen har haft följande utveckling sedan 2000.

Den långa trenden har varit fallande men vi kan se att under perioder har den stigit.

Hur påverkas då börsen av räntans utveckling?

Räntan påverkar börsen på flera olika sätt. När räntan är låg blir det billigare för hushåll och företag att låna pengar vilket ökar konsumtionen i samhället. Detta gör att det blir lättare för företag att öka sin omsättning och det blir lättare att göra nya investeringar.

Sedan räntan  har varit väldigt låg har det pratats om “TINA”, vilket står för “There Is No Alternative”. Det vill säga att räntan är så pass låg att det tjänar ingenting till att ha pengarna på ett sparkonto och det är då bättre att investera dem i aktiemarknaden.

Detta bör ha en positiv effekt på aktiemarknaden då pengar strömmar in som annars hade varit på sparkonton. Med räntehöjningar kommer kravet på avkastning öka på aktiemarknaden och risken att pengar försvinner ut från marknaden ökar. 

En höjning borde därför ha en negativ effekt på aktiemarknaden som helhet. 

Om du har studerat ekonomi tror jag att du insåg relativt fort att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Enligt teorin ska det fungera följande vis:

  • Räntan sjunker, börsen ska stiga
  • Räntan höjs, börsen ska sjunka
Som vi såg innan råder det delade meningar om hur en höjning av räntan kommer att påverka bankerna.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer idag studera korrelationen mellan banksektorn och den 10-åriga statsobligationen för att se om det finns en korrelation. Det vill säga se om det är så att bankerna reagerar på ett specifikt sätt när räntan förändras.

Detta kommer vi att göra genom att studera den månatliga procentuella utvecklingen för sektorn och jämföra detta med ränteförändringen varje månad. Vi kommer alltså inte titta på den procentuella skillnaden för räntan.

Nu undrar du kanske varför vi inte tittar på den procentuella skillnaden för räntan?

Jo, detta gör vi inte eftersom att räntan förändras ofta i lika stora steg oberoende att räntan ligger runt 6% eller runt 0%. Det vill säga att en förändring från 5% till 5.1% är en procentuell skillnad på 2% men en skillnad från 0.1% till 0.2% är en skillnad på 100%. Jag tror dock inte att skillnaden från 5% till 5.1% är mindre värd för spararna och aktörerna jämfört med skillnaden från 0.1% till 0.2%.

Det är därför mer rimligt att titta på differensen i skillnaden för månad till månad och inte på den procentuella skillnaden.

Värt att nämna är att den procentuella utvecklingen är beräknad på ett medelvärde för räntan den månaden.

Vi kommer först att titta på hela perioden och därefter dela in perioden i två olika delar. En del då räntan befinner sig över 2% och en då räntan befinner sig under 2%. Detta eftersom jag vill tro att räntan börjar först bli riktigt intressant för aktörer och sparare då den överstiger 2%. Jag kan ha fel här, men jag vill göra detta test för att se om det finns en skillnad i korrelationen.

Den data som vi behandlar i studien sträcker sig från 2000-01-01 till 2019-11-28.

De aktier som finns i banksektorn är följande:

Arion Banki
Nordea Bank
Resurs Holding
SEB A
SEB C
Sv. Handelsbanken A
Sv. Handelsbanken B
Swedbank A
TF Bank

Räntans påverkan på bankaktier

Vi kommer att börja med att titta på hela perioden 2000-2019. Vi börjar med att studera korrelationen okulärt för att därefter studera den numeriskt.

Det är lite svårt att men jag tycker mig se en positiv korrelation under stora delar av perioden. Alltså att när räntan sjunker, gör även bankaktierna det. 

Vi fortsätter vår analys numeriskt.

 StatsobligationSX8300PI
Statsobligation10,243817
SX8300PI0,2438171

Som vi såg i grafen finns det faktiskt en positiv korrelation, inte en stark sådan, men en positiv korrelation. Det vill säga att det troligaste är att när räntan stiger kommer även bankaktierna att göra det. Eftersom att korrelationen är så svag är det dock långt ifrån något säkert.

Vi fortsätter och studera hur sambandet ser ut när räntan har legat över respektive under 2%.

Över 2%

 StatsobligationSX8300PI
Statsobligation10,206762
SX8300PI0,2067621

Under 2%

 

Statsobligation

SX8300PI

Statsobligation

1

0,346124

SX8300PI

0,346124

1

Sammanfattning

Resultatet av studien säger alltså att det finns en positiv korrelation mellan räntan och bankaktiernas utveckling. En ökning av räntan kommer mer troligt att leda till en positiv utveckling för bankaktierna jämfört med en sänkning av räntan.

Värt att nämna är att korrelationen inte är speciellt stark när vi tittar över hela perioden.

När vi studerar de tillfällen då räntan legat över eller under 2% kan vi se att korrelationen blir starkare när räntan är under 2%.

Korrelationen när räntan har varit över 2% har legat på 0.2 och när den är under har den legat på 0.34. Alltså betydligt starkare.

Med tanke på att vi i dagsläget ligger runt 0% är därför det ännu mer troligt att bankerna faktiskt kommer att reagera positivt på en räntehöjning.

Värt att nämna är att dessa studier är gjorda på historisk data och dessa resultat garanterar inte att framtiden kommer se ut på ett liknande sätt. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar