Du visar för närvarande Relationen mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap

Relationen mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap

Som du kanske redan känner till har Nasdaq tre primära listor, Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Det som dikterar vilka bolag som hör hemma på vilken lista beror på börsvärdet. 

För att ett bolag ska vara listat på Large Cap krävs det att börsvärdet för bolaget är över en miljard euro. När det kommer till Mid Cap bolag måste de har ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro. Till sist för att ett bolag ska vara noterat på Small Cap måste de har ett börsvärde på under 150 miljoner euro.

Ofta är det så att det finns en större risk att handla i enskilda Small Cap bolag jämfört med Large Cap bolag. Men frågan är hur rör sig kollektivet av Small Cap bolag jämfört med Large Cap. Hur ser det ut för Mid Cap också så vidare?

Genom att ta reda på detta kan vi få en större förståelse för hur marknaden fungerar och om det är ett bra sätt att diversifiera sin portfölj genom att investera på olika listor.

Det är detta vi ska försöka ta reda på idag för att se vad vi kan förvänta oss.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Studien går alltså ut på att studera hur korrelationen ser ut mellan Large Cap, Mid Cap och Small Cap. För att göra detta kommer jag att använda mig av månads upplöst data från 2006-09-29 för Large Cap indexet och från 2003-02-28 för resterande två index.

Nasdaq har ett system där index som avslutas med GI har utdelning återinvesterad och avslutas indexet med PI återinvesteras inte utdelningen. Vi kommer att titta på PI versionen av varje lista, det vill säga utan återinvesterad utdelning.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Hur ser korrelationen ut mellan Large-, Mid- och Small Cap?

Jag tänkte vi först skulle titta på korrelationen mellan två listor åt gången och till sist göra en överblick där vi tittar på korrelationen för alla tre listor samtidigt. Vi börjar med att studera korrelationen för Large Cap och Mid Cap.

Relationen mellan Large- och Mid Cap

Ofta när jag göra korrelationsstudier börjar jag med att titta på de två graferna för de två aktier, instrument eller index jag studerar. I detta inlägg tänkte jag att vi skulle börja med att titta på den matematiska korrelationen för att därefter studera graferna.

Den matematiska korrelationen för Large Cap och Mid Cap ser ut på följande vis:

 OMXSLCPI-MonthlyOMXSMCPI-Monthly
OMXSLCPI-Monthly1,000,83
OMXSMCPI-Monthly0,831,00

Som vi kan se är korrelationen väldigt hög, över 0.7 räknas som en stark positiv korrelation. Det vill säga att de två listorna följs åt väldigt väl. Detta kan vi även se när vi tittar på de två listornas grafer

Som vi kan se följs de två listorna åt väldigt väl och en rörelse i den ena listan får en likartat reaktion i den andra. Men det finns dock perioder där rörelserna skiljer sig åt.

Hur ser det ut mellan Large Cap och Small Cap?

Vi fortsätter med att studera korrelationen mellan Large Cap och Small Cap. Rent spontant känner jag att om det är någon lista som borde korrelera minst med Large Cap så är det Small Cap.

Detta eftersom det finns en hel del bolag som är styrda av förhoppningar och deras rörelser borde kanske då vara lite mindre styrda av marknaden som helhet.

Den matematiska korrelationen ser ut på följande sätt för Large- och Small Cap:

 OMXSLCPI-MonthlyOMXSSCPI-Monthly
OMXSLCPI-Monthly1,000,73
OMXSSCPI-Monthly0,731,00

Korrelationen är lägre mellan Large- och Small Cap, den är dock fortfarande stark. Betydligt starkare än vad jag trodde. Det vill säga att överlag kommer dessa två listor också att följas åt relativt väl. Detta kan vi också se när vi studerar dess två grafer.

De två listorna följs åt, dock inte lika väl som Large- och Mid Cap. Vi finner fler perioder där Small Cap inte rör sig på samma sätt som Large Cap än vad vi gjorde när vi studerade korrelationen mellan Large- och Mid Cap.

Är korrelationen störst mellan Mid- och Small Cap?

Innan vi går in på att studera korrelationen för alla tre listor tittar vi på korrelationen mellan Mid- och Small Cap. Den matematiska korrelationen ser ut på följande sätt:

 OMXSMCPI-MonthlyOMXSSCPI-Monthly
OMXSMCPI-Monthly1,000,86
OMXSSCPI-Monthly0,861,00

Korrelationen är alltså störst mellan Mid Cap och Small Cap. Detta är alltså de två listor som följs mest åt. Vilket vi även kan se när vi tittar på graferna.

Sammanfattning

Korrelationen är alltså som störst mellan Mid- och Small Cap och minst mellan Large Cap och Small Cap. Även om den är som minst mellan Large Cap och Small Cap är den ändå stark. Detta kan vara intressant information att veta om vi vill försöka diversifiera vår portfölj med t.ex. en fond som investerar i Small Cap bolag.

Genom att göra detta ökar vi vår chans att få en bättre diversifierad portfölj.

Vi har tittar på hur det ser ut på månadsbasis, korrelationen är kanske lägre om vi tittar på lite kortare sikt. Den matematiska korrelationen ser då ut på följande sätt:

 OMXSLCPI-DailyOMXSMCPI-DailyOMXSSCPI-Daily
OMXSLCPI-Daily1,000,850,72
OMXSMCPI-Daily0,851,000,84
OMXSSCPI-Daily0,720,841,00

Som vi kan se är korrelationen även här stark, men i detta fallet är korrelationen starkast mellan Large- och Mid Cap. Den är dock endast lite starkare än den mellan Mid Cap och Small Cap. 

Så vill leta efter fonder som inte alltid rör sig som aktierna på Large Cap ska vi alltså leta efter fonder som investerar i Small Cap.

Kom ihåg att dessa studier är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer se likadan ut i framtiden. Har du några frågor eller funderinga kan du alltid göra av dig till mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar