Du visar för närvarande Vad är, eller effekten av, en split och omvänd split?

Vad är, eller effekten av, en split och omvänd split?

I detta inlägg ska vi titta på vad en split och en omvänd split är för något. Detta är ett ämne som delar många, det finns de som tycker att en split är något bra medans andra tycker att det är en onödig process för bolagen att lägga sina pengar på.

Detta visas väldigt bra genom uttalanden från Spiltans VD Per Håkan Börjesson. Börjesson har tidigare ansett.

En pizza blir inte större när man delar den

Med detta menar han att när ett bolag utför en split och antalet aktier ökat tillförs inget värde. Men efter att han fått lite inspiration från finans mogulen Warren Buffett har han ändrat sig.

Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå en betydelse för att attrahera nya aktieägare. Om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris.

Utöver detta fortsätter han med:

Det är lättare att äta en pizza om man delar på den

Jag tänkte att vi skulle titta lite noggrannare på detta fenomen och vad för betydelse det kan ha för aktiekursen. Det är nämligen så att trots att det inte borde ha en betydelse att en aktie har ett lägre pris, så har det faktiskt det, men mer om detta senare i inlägget.

Vad är en aktiesplit?

En split, vars namn kommer från engelskans “split” som betyder dela, innebär att ett bolag delar upp en aktie i flera delar. Anledningen till varför man gör detta är för att få ner priset på varje enskild aktie.

Trots att priset på varje aktie sjunker kommer inte bolagets värde, eller värdet på aktieägarnas innehav, att påverkas då antalet aktier blir fler.

Om ett bolag vill halvera priset på sin aktie vill de dela upp varje aktie i två delar. Detta blir då en split på 2 och kommer anges på följande sätt 2:1. Där den första siffran står för hur många nya aktier du får för en 1 gammal.

Vi tittar på ett exempel på ett bolag som vill göra en 5:1 split.

Före split:
Aktier: 100 000 st
Pris på aktien: 100 kr
Börsvärde: 10 000 000 kr

Efter split:
Aktier: 500 000 st
Pris på aktien: 20 kr
Börsvärde: 10 000 000 kr

Varför vill bolag göra en aktiesplit?

Det finns lite olika anledningar att göra en split men det vanligaste är att bolaget vill göra sin aktie mer hanterbar och attraktiv för investerare. Ett högt pris på en aktie kan leda till att den är svårhandlad och bolag gör det därför oftast lättare för sina investerare att minska priset på aktien.

En hög omsättning på en aktie är något positivt, detta leder oftast till en mer rättvisande värdering. När priset på en aktie är lägre medför detta att fler investerare kan handla aktien och omsättningen stiger.

Det är t.ex. inte många småsparare som kan handla aktier som potentiellt kostar flera tusen kronor. Det blir då lättare och mer hanterbart för småsparare att handla aktien om priset på aktien ligger omkring 100 kronor.

En annan anledning till varför bolag vill göra en split är att om bolaget vill göra en inlösen av aktier blir detta ofta mer komplicerat med ett högt aktiepris.

Hur påverkar en split aktiens framtida utveckling? – Finns det någon fördel med en split?

Rent teoretiskt borde en aktiesplit vara helt värdelös, det som händer är att priset på aktien sjunker och antalet aktier ökar, inget värde har skapats av denna process och det är en så kallad kosmetisk effekt.

Är detta hela sanningen? Har det verkligen ingen betydelse? 

Nej, det finns förklaringar till varför en aktiesplit kan vara en god idé att utföra av ett bolag och till varför det har en betydelse för aktiekursen. 

När ett bolag gör en aktiesplit kan detta ses som en signal från bolaget att de tror på fortsatt uppgång i aktien. Om bolaget tror att aktien kommer att fortsätta uppåt, varför ska vi investera inte tro detta också?

Detta är en förklaring till varför en split kan få en effekt på aktiens utveckling, att en split kan ses som en signal att bolaget tror på sig själva.

Utöver detta kan en aktiesplit vara ett väldigt bra marknadsföringssätt, dels kommer bolaget att pratas om men det lägre priset på aktien kan öka efterfrågan på aktien. Eftersom bolaget får lite publicitet kan detta locka till sig nya investerare som tidigare inte tittat på bolaget.

Till sist kan även det låga priset medföra att aktien känns mindre riskfylld, alltså att aktien kan falla mindre tack vare det låga priset än en aktie som anses som väldigt dyr. Detta kan i sin tur leda till mer efterfrågan i aktien.

Detta är alla väldigt bra förklaringar till varför en split kan ha en betydelse för aktiekursen, men hur ser det egentligen ut i empirin?

Jag har läst lite olika studier på ämnet där jag har sett lite olika resultat, dels att en split inte har någon betydelse men även att det faktiskt medför en överavkastning. Jag har valt att ta med resultatet från en svensk studie gjord år 2014 av Lovén, Ekdahl och Hedener, du finner den här.

I denna studie tittade de på splitar gjorda på den svenska marknaden från 2004 – 2013. Under denna period gjordes det 39 splitar, 20 på Large Cap, 12 på Mid Cap och 7 på Small Cap.

Resultatet för hela studien visade på att en split medför en överavkastning på 12%. De bolag som gjorde en split på Large Cap hade en överavkastning på 12%, Mid Cap på 27% och Small Cap på 5%. Det var alltså mest lönsamt för Mid Cap att göra en split.

Studien kom även fram till att en split ledde till överavkastning på 2% redan dagarna efter spliten.

Vad är en omvänd split och varför vill bolag göra det?

En omvänd split, som namnet antyder, är då motsatsen till en split. Istället för att bolaget delar upp en aktie i flera delar gör man flera aktier till en. Effekten av en omvänd split blir då att antalet aktier minskar, priset på aktien ökar och börsvärdet på bolaget förblir detsamma som tidigare.

Att förstå varför bolag vill göra en split är relativt enkelt, det blir lättare för investerare att handla aktien, det är dock lite svårare att förstå anledningen till en omvänd split. 

Om priset på en aktie har sjunkit kraftigt, låt säga till under 1 kr styck, kan det vara svårare att för en bra överblick av aktiens utveckling.

En annan anledning kan vara att aktier som kostar väldigt lite ofta inte anses som bolag med kvalitet eller som “säkra” aktier. Då kan det vara en god idé av bolaget att höja priset på aktien för att få investerare att se annorlunda på bolaget.

Om ett bolag vill göra priset på sin aktie 100 gånger högre skriva detta som en omvänd split 1:100. Det vill säga att antalet nya aktier är 1 för 100 gamla aktier. 

Vi tittar på ett exempel där ett bolag för en omvänd split på 1:100:

Före omvänd split:
Antalet aktier: 10 000 000 st
Aktiens pris: 0.1 kr/st
Bolagets värde: 1 000 000 kr

Efter omvänd split:
Antalet aktier: 100 000 st
Aktiens pris: 10 kr/st
Bolagets värde: 1 000 000 krs

Hur påverkar en omvänd split (reverse split) aktiens framtida utveckling? – Finns det någon fördel med en omvänd split?

Likt en split borde en omvänd split teoretiskt inte ha någon betydelse för aktiens framtida utveckling. Teoretiskt tillförs eller tas det ifrån något värde för att priset på aktien stiger och antalet aktier sjunker.

Detta är inte hela sanningen denna gång heller, en omvänd split har en effekt på aktiepriset. 

En anledning till varför en omvänd split borde ha en positiv inverkan på aktiekursen är att priset på aktien ligger i ett mer rimligt intervall. Detta i sin tur kan öka intresset för aktien och öka volymen.

En sak som talar för att en omvänd split har en negativ effekt på aktiekursen är att det skickar en signal från ledningen att de inte tror på att aktien, av egen kraft, klarar av att lyfta upp till ett mer rimligt aktiepris. 

Även en, lite mindre trolig anledning till varför en omvänd split kan ha en negativ effekt är att situationen missuppfattas av investerare. När priset på aktien stiger kraftigt vid den omvända spliten, kan investerare missuppfatta detta som en kursuppgång och börja sälja aktien, detta i sin tur leder till ett ökat säljtryck i aktien. Denna anledningen anser jag själv inte vara speciellt rimlig.

I en gammal studie gjord på ämnet kom de fram till att på dagen då förslaget publicerades att en omvänd split ska genomföras uppvisade aktierna en negativ avkastning på 2.23%. Dagen då den omvända spliten genomfördes var den icke normala genomsnittliga avkastningen -5.36%.

Även andra studier har kommit fram till att avkastningen sjunker på förslagsdagen och på dagen då den omvända spliten genomförs.

En omvänd split har alltså oftast en negativ inverkan på aktiens utveckling.

När bestäms det om en eventuell split eller omvänd split?

Ett beslut om att ett bolag ska utföra en split eller en omvänd split tas på bolagsstämman. Det kan vara så att bolag som vill göra en aktiesplit även behöver ändra i bolagsordningen.

För att ett bolag ska utföra en split krävs det att mer än hälften av rösterna på stämman är för beslutet.

Behöver jag göra något för att delta i en split?

Du som aktieägare behöver inte göra något speciellt för att delta i en split eller en omvänd split. Det som krävs av dig är att du är en registrerad ägare av aktierna på avstämningsdagen. 

Är du detta kommer då spliten att genomföras automatiskt på ditt konto. De aktier du äger kommer att ha ett lika stort marknadsvärde men du kommer, beroende på typ av split, ha mer eller mindre aktier på ditt konto.

Om du vill veta vilken datum som är avstämningsdagen kan du titta på bolagets kalender på deras hemsida eller i ett pressmeddelande som skickats ut om spliten eller omvända spliten.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Lars

    Vad händer med överblivna aktier vid en omvänd split när innehavet inte är jämnt del att med t.ex 10 ? Låt säga att jag har 385 aktier och det ska ske en omvänd split 10/1.

Lämna ett svar