Du visar för närvarande Vad säger OMXS30s öppning om dess stängningen?

Vad säger OMXS30s öppning om dess stängningen?

Jag fick en fråga häromdagen om jag inte kunde titta på om det är så att OMXS30 ofta stänger såsom indexet öppnade. Det vill säga att om indexet öppnat positivt för dagen, är det mer troligt att vi även kommer att stänga positivt.

Detta var ett utmärkt förslag på en potentiell studie och jag tänkte att vi idag skulle utforska detta ämne. Är det så att om OMXS30 öppnar upp positivt är det mer troligt att vi kommer stänga positivt för dagen? Hur långt ifrån öppningsnivån brukar vi stänga? Rör sig indexet mer om vi öppnar längre ifrån gårdagens stängning?

I ett försök att göra oss lite mer klokare kring detta ämne ska vi försöka svara på dessa frågor. I avsnittet studien kommer jag att gå igenom mer noggrant exakt vad vi ska studera i dagens inlägg. Innan detta hade jag först tänkt att förklara korrelation, då vi kommer använda det i vår studie. Kan du allt du behöver veta om korrelation går det jättebra att hoppa över denna del.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi ska alltså försöka skapa oss en liten större förståelse hur den procentuella skillnaden för stängning till stängning hänger ihop med skillnaden mellan stängning och öppningen. Vi kommer att börja med att studera korrelationen för den procentuella skillnaden mellan gårdagens stängningskurs till dagens öppningskurs och den procentuella skillnaden från gårdagens stängning till dagens stängning.

Är det så att större procentuella skillnaden för öppningen smittar av sig och det blir en större skillnad för stängning till stängning?

Vi kommer därefter att studera hur troligt det är att den procentuella skillnaden för stängningen är på samma sida som den procentuella skillnaden för öppningen. Det vill säga, om OMXS30 öppnar upp positivt, hur troligt är det då att indexet även stänger positivt?

Vi fortsätter därefter att studera hur troligt det är att den procentuella skillnaden för stängning till stängning avviker X antal procent från skillnaden mellan stängning till öppning. Vi kommer titta på hur troligt det är att den procentuella skillnaden för stängningen inte avviker med mer än 0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75% och 1% från den procentuella skillnaden för öppningen. 

Det vill säga, om OMXS30 öppnar 0.2% och stänger 1.3% upp avviker stängningen med mer än 1% från öppningen.

Till sist kommer vi även studera om storleken på skillnaden för öppningen har någon betydelse, det vill säga är det mer troligt att skillnaden mellan öppningen och stängningen är mindre, eller större, om den procentuella skillnaden för öppningen är mindre respektive större. 

Här kommer vi studera absoluta värden för den procentuella skillnaden för öppningen som är under 0.1%, under 0.5%, över 0.5% och över 1%.

Jag har tittar på värden för OMXS30 sen 2010-01-01 till och med 2020-02-23.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Stänger börsen som den öppnar?

Som jag skrev innan ska vi börja med att studera hur korrelationen ser ut. Jag använder mig av Python för att räkna ut den matematiska korrelationen och den ser ut på följande vis:

 ClosePercOpenPerc
ClosePerc1,000,50
OpenPerc0,501,00

Korrelationen är positiv och ligger på 0.5, en korrelation räknas som stark när den överstiger 0.7. Korrelationen mellan öppningen och stängningen är alltså inte stark, men det finns en viss korrelation.

Det vill säga att om öppningen är starkt positiv är det mer troligt att stängningen också kommer vara stark. Det motsatta gäller självklart också. Eftersom att korrelationen inte är stark, betyder att det långt ifrån alltid stämmer.

Det är även så att en dag kan öppna med en liten procentuell skillnad och stänga med en väldigt stor procentuell skillnad, men detta kommer vi att se bättre i de följande testerna.

Samma sida om 0

I detta test kommer vi att titta på hur troligt det är att öppningen och stängningen sker på samma håll, det vill säga om OMXS30 öppnar uppåt så ska även stängningen vara positiv.

I de tester jag gjort tittade jag på 2538 antal dagar och i 63% av fallen är den procentuella skillnaden från stängning till stängning på samma sida 0 som den procentuella skillnaden för öppningen.

Det är alltså mer troligt att OMXS30 stänger positivt om öppningen var positiv eller att indexet stänger negativt om öppningen var negativ.

Hur långt ifrån öppningen brukar stängningen ligga?

I detta test kommer vi att titta på hur många procent större den procentuella skillnaden för stängningen brukar vara jämfört med öppningen. Vi kommer titta på hur troligt det är att den procentuella skillnaden för stängning till stängning befinner sig X antal procent inom den procentuella skillnaden för öppningen.

Det vill säga att om OMXS30 öppnade 0.5% upp kommer vi titta på hur många gånger stängningen var inom ett spann på t.ex. 0.1% från denna procentuella skillnad för öppning. Alltså hur många gånger var den procentuella skillnaden för stängningen mellan 0.4%-0.6%. 

Vi kommer göra detta för spannen 0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75% och 1%. Tänk på att spannen blir dubbelt så stora som dessa siffror, då det är t.ex. 0.1% i var riktning.

Resultatet för studien ser ut på följande vis:

Skillnad Open-Close0.10%0.25%0.50%0.75%1.00%
Antal gånger i %10.0%25.4%46.5%63.0%75.0%
Antal gånger255647118416051910

Det vill säga att den procentuella skillnaden för öppningen och stängningen ska ligga inom spannet på 0.1% är väldigt lite och har endast skett 10% av gångerna. 

Vi kan även se att inte ens hälften av gångerna ryms inom spannet på 0.5%. Det vill säga att det är troligt att OMXS30 rör sig en hel del under dagen och stannar inte på öppningsnivåerna.

75% av tillfällena ryms inom spannet på 1%, det vill säga att 25% av gångerna rör sig indexet med mer än 1% under dagen. Detta är alltså mer troligt än att indexet ska hålla sig kring öppningsnivån.

OMXS30 rör sig alltså en hel del under dagen och det är mer troligt att vi kommer få se en större rörelse än en mindre.

Rörelser under dagen med tanke på den procentuella skillnaden för öppningen

Till sist ska vi titta på om storleken på den procentuella skillnaden för öppningen har någon betydelse för hur mycket OMXS30 brukar röra sig under dagen. Är det t.ex. mer troligt att indexet rör sig med mer än 0.5% om indexet öppnade upp med mer än 1%. 

Vi kommer att titta på det absoluta värdet för den procentuella skillnaden, det vill säga att ett värde på -1% är detsamma som 1%.

Vi ska studera följande värden under 0.1, under 0.5, över 0.5% och över 1%. Vi kommer att studera samma spann för den procentuella skillnaden för stängningen som i tidigare test. Alltså 0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75% och 1%.

under 0.1% under 0.5% över 0.5% över 1%
0.10% 10% 10% 10% 6%
0.25% 27% 26.00% 22.00% 15.00%
0.50% 51% 48.00% 33.00% 19.00%
0.75% 68% 67.00% 49.00% 32.00%
1% 80% 77% 62% 46%

Det vi kan se är att ju större den procentuella skillnaden är för öppningen ju troligare är det att vi kommer få en större rörelse under dagen. Vi kan se att de tillfällen då den procentuella skillnaden för öppningen har varit över 1% är det mer troligt att priset kommer att röra på sig minst 1% till än att det inte gör det.

Slutsats

Det vi kan komma fram till är att öppningen säger en hel del om stängningen. Det finns en viss korrelation mellan den procentuella skillnaden för öppningen jämfört med stängningen. Större positiva öppningar leder oftare till större procentuella positiva stängningar.

Utöver detta är det mer troligt att riktningen på öppningen är på samma håll som stängningen, det vill säga öppnat OMXS30 uppåt är det mer troligt att stängningen också kommer vara positiv jämfört med igår. 

Att priset rör sig under dagen är självklart, men frågan är hur mycket?

Vad vi kan se enligt våra studier är att det är troligt att priset rör sig en hel del under dagen. Det är troligare att priset rör sig med mer än 1% under dagen jämfört med att det ska stanna inom 0.1% inom området för öppningskursen.

Vi kunde även komma fram till att om den procentuella skillnaden för öppningen är större är det troligare att priset kommer att röra sig mer under dagen. Om den procentuella skillnaden för öppningen är under 0.1% är det med 80% sannolikhet att priser inte kommer röra sig med mer än 1% under dagen.

Om istället denna procentuella skillnad är över 1% är det mer troligt att priset under dagen kommer röra sig med mer än 1% än att det inte gör det.

Den procentuella skillnaden för öppningen säger oss alltså en hel del om hur börsen troligtvis kommer att stänga men även om hur det kommer röra sig under dagen.

Har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att OMXS30 kommer bete sig på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar