Du visar för närvarande Studie – RSI14

Studie – RSI14

Jag försöker bygga alla mina studier ifrån ett beteende som finns på börsen. För att ni som läsare skall kunna förstå hur jag tänker har jag inkluderat en teoridel i mina studier där jag förklarar hur akademiker ser på börsen, varför detta inte stämmer och varför anomalier finns på börsen. Är du inte intresserad eller är i tidsbrist kan du hoppa direkt till resultatet.

I varje studie har jag även inkluderat hur jag har gått tillväga för att utföra studien. Jag tar även upp vilka aktier och under vilken tidsperiod som studien är på. Likt ovan, är detta inte av intresse går det bra att hoppa över detta.

Innehållsförteckning

Inledning

Bakgrund
Problem
Syfte och mål
Avgränsningar

Metod

Urval
Datainsamling
Bearbetning utav data
Val av tidsperiod
Val av aktier
Tillvägagångssätt
Validitet och reliabilitet
Metodkritik

Teori

Effektiva marknadshypotesen
Behavioral finance
Relative Strength Index
Tidigare studier

Resultat

Vinsttest utav setupkärnan
Test utav delar utav setupkärnan
Test i olika marknadsfaser
Tillägg enskilda filter

Slutsats

Inledning


Bakgrund

En utav de vanligaste indikatorerna vi traders eller investerare har är Relative Strength Index, RSI. Oftast ställs denna indikator in på parametervärdet 14 eller 2.

När RSI ställs in på 14 är en utav de vanligaste sakerna man kan läsa om indikatorn på nätet att en aktie är överköpt om RSI14 har ett värde på 70 och översåld om det har ett värde på 30. Är detta verklingen sant? Passar verkligen RSI14 till att fånga beteendet jämviktspendling. Eller passar indikatorn bättre till att fånga en momentum effekt. Alltså att det som stigit ett tag har en tendens att fortsätta stiga och det som har fallit fortsätter att falla.

Jag tänkte därför ta en titt på RSI14 och reda ut vad den egentligen mäter och om den mäter samma sak oberoende utav tidsram.

Problem

Vad för beteende fångar RSI14?
Är en aktie överköpt vid ett RSI14 värde på 70 och översåld vid 30?
Finns det andra värden då en aktie är överköpt eller översåld?
Påverkar en akties trend dessa siffror?
Påverkas börsens trend dessa siffror?
Fångar RSI14 samma beteende i aktier oberoende utav tidsram?


Syfte och mål

Syftet med denna studie är att försöka utöka förståelsen för vad för beteende RSI14 fångar och om detta för med sig en edge som vi traders kan använda oss utav för att skaffa oss en riskjusterad överavkastning.

Målet är att få kvantitativ data som beskriver den edge som RSI14 kan föra med sig och när indikatorn fungerar sämre/bättre.

Avgränsning

Jag har valt att göra avgränsningar när det kommer till tidsperiod och aktieurval. Studien kommer att behandla  tidsperioden från 2005 till idag. De aktier som studien är på är de som befinner sig på Stockholm OMX 30, lista över dessa aktier finner du längre ner i studien.

Metod

Nedan beskrivs hur jag har gått tillväga för att utföra studien, men även varför jag har valt att göra på just detta sätt.

Urval

Urvalet har gjort utifrån de aktier som tillhör OMX Stockholm 30 (OMXS30). Anledningen till detta är eftersom de flesta utav bolagen på OMXS30 har varit börsnoterade en längre tid vilket möjliggör ett större utbud på data. Dessa aktier har även en hög omsättning vilket gör att det är enklare att handla dessa aktier, då man inte riskerar att bli fast i en aktie utan säljare eller köpare.

Datainsamling

Den data som studien kommer att hantera är sekundärdata, detta innebär data som är given och lagrad i olika databaser. Anledningen till detta är då den är enklare att få tag på och betydligt billigare än primärdata.

Den data studien behandlar tillhandahålls av aktieanalys programmet Autostock. De får i sin tur sin data i från nätbanken Nordnet.

Den data som behandlas i denna studie är end of day data. Det är alltså stängningskursen för respektive aktie.


Bearbetning utav data

Bearbetningen av data har i första hand gjorts i analysprogrammet Autostock. Jag har i Autostock programmerat olika script som hanterar de olika köp och sälj signalerna som studien behandlar. Därefter har programmet gått igenom all data och exporterar listor med alla affärer.

Därefter har jag behandlat dessa listor i ett program som jag själv har programmerat i python. Diagram framställs med mitt egna program och tabeller framställs med hjälp utav Microsoft Excel.


Val av tidsperiod

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 fram till 2018-12-02. Anledningen till detta är eftersom jag anser att den data jag har för denna tidsperioden är tillförlitlig. Jag anser även att det är en tillräckligt lång tidsperiod då den sträcker sig nästan över 18 år. Under denna period har vi även minst tre olika bearmarkets. Detta anser jag vara viktigt eftersom aktierna på OMXS30 beter sig olika i en bear respektive bullmarket.

Val av aktier

Studien kommer att behandla aktierna på OMXS30. Anledningen till detta är redan förklarad. Eftersom Atlas Copco finns med som både A och B aktie har valets gjort att plocka bort Atlas Copco B från studien. Varför just B aktien har valts att plockas bort beror på att den har mindre omsättning än A aktien. Aktierna som ingår i studien är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
ASSA ABLOY B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Tillvägagångssätt

Hela studien baseras på en kvantitativ studie med datainsamling och bearbetning av data. För att få fram de affärerna i studien har Autostock använts. Därefter har dessa affärer analyserats med hjälp utav ett program som författaren själv har skapat.

Valet av aktier och tidsperiod har en stor betydelse då detta har stor inverkan på resultatet. Värt att nämna är att de resultat som studien kommer fram gäller endast historisk data och säger inget om framtiden. Det är inte säkert att historiska resultat kommer att spegla framtiden. Dock så är detta den utgångspunkt som de flesta tekniska analytiker använder sig utav, alltså har historien kommer att upprepa sig.


Validitet och reliabilitet

Validitet behandlar att man verkligen mäter det man avser att mäta. Jag anser att studien mäter det den är avsedd att mäta, fångar RSI14 beteendet jämvitkspendling eller en momentum effekt. Studien mäter även vad för betydelse RSI14 har för en akties utveckling och om det finns faktorer som påverkar detta.

Reliabilitet behandlar graden av tillförlitlighet i själva mätinstrumentet. Det vill säga om någon annan gör om samma studie kommer de då komma fram till samma resultat. Kommer studien att göras på samma data och i samma analysprogram, Autostock, är reliabiliteten hög. Dock så finns det ett problem om data från en annan utgivare än Nordnet eller om ett annat analysprogram används.

Anledningen till detta är att det alltid finns en risk att datafel har smugit sig in och framförallt om gratis data används för att återskapa studien. Eftersom alla analysprogram inte fungerar exakt likadant och beräknar inte alla indikatorer på samma sätt finns det en risk för att vissa analysprogram kommer att göra en affär när ett annat program inte har gjort det.


Metodkritik

Nedan kommer jag att diskutera möjliga felkällor. Detta tas till hänsyn och reflekteras för att underlätta resultatet och slutsatsen, då eventuella fel kan påverka undersökningen.


Tidsperiod

Eftersom utvecklingen av aktier varierar över tid leder detta till att det finns en risk att vissa indikatorer fungerar bättre eller sämre under just denna period. Därför är det viktigt att inte välja en fört kort tidsperiod.

Jag anser att den valda tidsperiod är tillräcklig för att bedöma modellerna tillförlitlighet. Detta då under tidsperioden har det förekommit flera upp- och nedgångar på börsen.

Skatteeffekt

Studien tar ingen hänsyn till skatteeffekter. Detta då studien inte avser att behandla indikatorn som en strategi för att köpa eller sälja aktier. Studien avser bara att behandla indikatorns betydelse för de behandlade aktierna.

Detta gör att resultatet av studien inte kan tolkas som den avkastning en individ hade erhållit om den hade gjort samma affärer som i studien.

Blankning

Studien tar inte upp några blankningsaffärer eftersom studien inte behandlar en strategi utan endast vad indikatorn har för betydelse för utvecklingen. Det viktiga är alltså att se aktierna utveckling och därefter kan den individen själv göra valet om det verkar vara lämplig att använda indikatorn som en del i en blankningsstrategi.

Transaktionskostnader

Studien tar inte hänsyn till några transaktionskostnader. Anledningen till detta är tvåfaldig. Ena anledningen är att som jag nämnt innan skall studien inte ses som en strategi utan som en studie för att öka en förståelse för indikatorn. Den andra anledningen är att transaktionskostnaderna varierar kraftigt beroende på sin mäklare.

Detta gör att resultatet av studien inte kan tolkas som den avkastning en individ hade erhållit om den hade gjort samma affärer som i studien.

Teori


Effektiva marknadshypotesen

Den effektiva marknadshypotesen är en teori som används främst inom nationalekonomi.

Denna teori utgår ifrån att priset på en tillgång avspeglas alltid av all tillgänglig information på marknaden. Teorin menar även på att anpassningen av ny information är omedelbar vilket betyder att det inte finns någon möjlighet för investerare att få en riskjusterad överavkastning.

Fama, grundaren till den effektiva marknadshypotesen, beskriver att beroende på hur snabbt prissättningen på en marknad påverkas av ny information ju mer effektivare är den marknaden. Effektiviteten av en marknad är alltså direkt kopplad till tillgängligheten av information. Om alla investerare har tillgång till all information och vet hur den skall tolkas går det inte att skapa sig en överavkastning på börsen.

Enligt Fama är börsen informationseffektiv vilket alltså betyder att anpassning till ny information på börsen sker omedelbart. Alla aktörer på börsen tar del utav ny information samtidigt och ändring i prissättningen av aktier sker direkt. Aktörerna vet även hur den nya informationen skall tolkas, ny information är alltså det enda sättet en aktie kan få en ändring i pris.

För att en marknad skall kunna vara effektiv anser Fama att tre förutsättningar skall råda.

De tre förutsättningarna är följande:
1. Inga transaktionskostnader skall finnas på marknaden.
2. Aktörerna på marknaden har fri tillgång till all information på marknaden.
3. Marknadsaktörerna tolkar och värderar ny information på ett rationellt sätt.

Börsen uppfyller inte dessa tre krav då det finns transaktionskostnader, alla har inte tillgång till samma information och inte samtidigt och aktörerna på börsen tolkar information irrationellt.

Fama delar även in effektiviteten av en marknad i tre olika steg, svag, halvstark och stark effektivitet.

Om en marknad har en svag effektivitet innebär det att aktörer inte kan använda sig utav prishistorik för att skapa sig en riskjusterad överavkastning jämfört med börsen. Detta betyder alltså att vi inte kan använda oss utav teknisk analys för att skapa oss en riskjusterad  överavkastning.

Halvstark effektivitet innebär att vi inte kan använda annan tillgänglig information såsom rapporter till makrosiffror för att skapa oss en överavkastning. Fama menar att detta är redan inräknat i priset och vi kan då inte använda det för att göra bättre affärer än andra aktörer på börsen. Vi kan alltså inte använda oss utav fundamental analys för att skapa oss en riskjusterad överavkastning.

Har en marknad en stark effektivitet innebär detta att alla information redan är inräknad i priset vilket gör att inte ens insider information kan användas för att skapa en riskjusterad överavkastning. Detta betyder alltså att ingen kan skapa sig en riskjusterad överavkastning då prisrörelserna är bundna till framtida information, som ingen känner till idag.

Detta är alltså den akademiska utgångspunkten att börsen är informationseffektiv och den är viktig för hur ekonomisk teori ser ut i dagsläget.

Det som är bra för oss aktörer på börsen är att detta inte alls stämmer. Aktieprisets anpassning till ny information är långt ifrån omedelbar. Det är inte heller så att alla aktörer tolkar all information vare sig relevant eller likadant.

Massor av studier bevisar att börsen inte är informationseffektiv. Det finns en hel del anomalier på börsen som vi som investerare kan utnyttja oss av för att få en riskjusterad överavkastning. Förutom den anomali som denna studie bygger på finns det även kalendereffekter, småbolagseffekter och överreaktioner med mera.

Om det nu finns så många studier som motbevisar den effektiva marknadshypotesen varför håller akademiker fortfarande fast vid denna teorin. Anledningen är att det är svårt att hitta ett alternativ som är hållbart rent akademiskt.

Behavioral finance

Behavioral finance, som är ett relativt nytt område, försöker förklara varför människor begår irrationella ekonomiska beslut. Behavioral finance tar alltså upp de tillkortakommanden som investerare besitter. Det är dessa tillkortakommanden som vi investerare skall försöka utnyttja. Till skillnad från den effektiva marknadshypotesen erbjuder behavioral finance bra förklaringar på varför en akties pris rör sig på ett specifikt sätt.

Genom kombinationen av beteendevetenskap, kognitiv psykologi och nationalekonomi försöker behavioral finance att svara på just detta. Aktörerna på börsens tankeprocesser är inte rationella utan deras tankeprocess använder sig utav genvägar och känslomässiga filter. Några utav dessa känslomässiga filter och genvägar är:

Gambler’s fallacy
Detta innebär att vi människor ofta tror att bara för att något har hänt mer gånger än i det normala fallet så är det mindre troligt att det kommer hända igen i framtiden. Bara för det har blivit rött på roulette tio gånger i rad är det inte mer troligt att det skall bli svart nästa gång. Detta beteende leder till att investerare underskattar trender.

Confirmation bias
Investerare söker ofta information som bekräftar de beslut som de redan har tagit. Var då beslutet fel från början leder det till att investerare ofta hänger kvar vid sitt beslut för länge.

Anchoring
Investerare hänger upp sig på valda referenspunkter, bara för att en aktie såldes vid 400 kr behöver den inte komma dit igen

Conservatism bias
Investerare ändrar gärna inte uppfattning vilket även leder till att analytiker gärna inte reviderar sina åsikter om bolag. Det behövs alltså ofta många eller återkommande bevis för att investerare skall byta uppfattning.

Overconfidence/optimism
De flesta människor tycker att dem är bättre bilförare än genomsnittet, rent matematiskt är detta omöjligt. Detsamma gäller för investerare, alla tror att de är bättre än genomsnittet vilket leder till att man underskattar sitt motstånd.

Prospect theory
Vi människor ogillar förluster mer än vad vi gillar vinster. Anledningen till detta är att vi lägger mer vikt vid våra förluster. Detta gör att vi väljer att realisera vinster fort medans vi håller kvar vid våra förluster.

Dessa beteenden och tillkortakommanden gör att vi kan ana när investerare kommer att göra förutsägbara fel på börsen. Detta kan vi som investerare använda oss av för att skaffa oss en riskjusterad överavkastning. Även människors känslor, rädslor och omedvetna beteenden har betydelse för investerare gör beslut.

Utöver detta så påverkas priserna på börsen av flockbeteende. En flock kan anses vara klok om den består utav mångfald och är oberoende. Det är inte ofta grupper är konstruerade på ett sådant vis och så är verkligen inte fallet på börsen. De flesta som rör sig inom finansmarknaden är höginkomsttagare, män, röstar borgerligt, har gått på ungefär samma skolor och studerat samma teorier om hur marknaden fungerar. Alltså en väldigt homogen grupp.

Detta leder ofta till att unika idéer och tankar ofta faller bort då det inte överensstämmer med resten av gruppen.

Hur påverkar då detta börsen? Börsen är summan av alla aktörers agerande. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Alla dessa tillkortakommanden och känslomässiga filter leder till att det finns beteende på börsen som investerare kan utnyttja för att skapa en riskjusterad överavkastning. Två utav dessa beteende, som studien riktar in sig på, är jämviktspendling och momentum effekt. Jämviktspendling innebär att priset fluktuerar kring en tänkt medelpunkt. Om priset har stigit för mycket kommer det därefter att falla tillbaka och om priset har sjunkit för mycket kommer priset att stiga.

Det finns två olika sorters momentum effekter, relativt momentum och absolut momentum. Den relativa momentum effekten innebär att aktier som har gått bättre relativt andra aktier har en tendens till att fortsätta gå bra.

Absolut momentum behandlar den enskilda aktiens utvecklingen, alltså en aktie som har en positiv trend brukar fortsatta ha en positiv trend och det motsatta gäller för negativa trender. Denna studie kommer att behandla anomalin absolut momentum effekt då studien endast tittar på de enskilda aktierna och tar inte hänsyn till andra aktier.

Som jag har bevisat i tidigare studier är RSI2, RSI indikator med parametervärdet 2, en bra indikator för att fånga just jämviktspendling i ett tidsperspektiv från en dag upp till ungefär tre veckor. Är du intresserad att läsa mer om detta kan du göra det här.

Denna studien kommer istället att undersöka om RSI14 är bättre på att fånga beteendet jämviktspendling eller den absoluta momentum effekten.

Om indikatorn

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du lära dig mer om indikatorn och dess användningsområden kan du göra det här.


Tidigare studier

Det har antagligen gjorts en hel del studier på detta ämne men jag har endast hittat en studie gjord utav Investtech. I deras studie tittar de på RSI21 istället för RSI14 vilket gör att vi inte kan förvänta oss att få samma resultat.

Deras studie kom fram till att ett RSI21 värde på 70 är inte en bra indikation på jämnviktspendling utan snarare en indikation på en momentum effekt. Alltså att istället för att akiten är överköpt och den bör vända nedåt har den en tendens att fortsätta uppåt. Studien behandlar den Svenska, Norska, Danska och Finska marknaden.

“Resultaten är konsekventa i de fyra marknaderna, och visar att aktier som fått högt RSI, över den kritiska 70-nivån, har fortsatt att stiga. Samtidigt har aktier med lågt RSI, under den kritiska 30-nivån, fortsatt att ha en svagare utveckling än börsen.” (Geir Linløkken, 2015, https://www.investtech.com/se/market.php?CountryID=46&p=staticPage&fn=wpArticle&tbReport=artSignalStatRsi21Nordic2015)

Resultat

Vinsttest utav setupkärnan

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 RSI14>70
Exit signal 66D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 3,40 2,89
Stdev 16,88 14,87
Hitratio 58,6% 57,4%
Avg win (%) 12,92 11,58
Avg loss (%) -10,32 -8,80
Max win (%) 131,03 132,35
Max loss (%) -48,31 -51,41
Edge/Stdev 0,20 0,19
Trades 461 659
ProfitFactor 1,82 1,77
TiM 66 66
Edge/Day (%) 0,05 0,04
Start date 2005-04-01 2005-04-07
End date 2018-12-11 2018-11-29
RSI14<30 och en exit på 66 dagar
RSI14>70 och en exit på 66 dagar

Setupkärna sedan 2014

Name RSI14 OMXS30 S2014 RSI14 OMXS30 S2014
Entry signal RSI14>70 RSI14<30
Exit signal 66D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 0,88 5,04
Stdev 11,83 11,33
Hitratio 54,5% 64,1%
Avg win (%) 9,14 11,26
Avg loss (%) -9,00 -6,15
Max win (%) 35,03 37,91
Max loss (%) -43,21 -27,27
Edge/Stdev 0,07 0,45
Trades 246 195
ProfitFactor 1,22 3,32
TiM 66 66
Edge/Day (%) 0,01 0,08
Start date 2014-01-01 2014-01-01
End date 2018-11-29 2018-12-11
RSI14<30, exit på 66 dagar sedan 2014
RSI14>70, exit på 66 dagar sedan 2014

Test utav delar utav setupkärnan

Entry kravet

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<20 RSI14<25 RSI14<30 RSI14<35
Exit signal 66D 66D 66D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 2,28 3,59 3,40 3,42
Stdev 12,92 18,94 16,88 16,53
Hitratio 56,3% 61,5% 58,6% 58,0%
Avg win (%) 11,65 13,19 12,92 13,38
Avg loss (%) -9,76 -11,91 -10,32 -10,43
Max win (%) 29,71 147,85 131,03 85,26
Max loss (%) -25,09 -46,19 -48,31 -56,35
Edge/Stdev 0,18 0,19 0,20 0,21
Trades 64 221 461 735
ProfitFactor 1,53 1,79 1,82 1,79
TiM 66 66 66 66
Edge/Day (%) 0,03 0,05 0,05 0,05
Start date 2005-08-02 2005-07-27 2005-04-01 2005-04-01
End date 2018-10-01 2018-10-23 2018-12-11 2018-12-10
Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14>65 RSI14>70 RSI14>75 RSI14>80
Exit signal 66D 66D 66D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 2,63 2,89 3,04 4,07
Stdev 15,06 14,87 14,56 16,31
Hitratio 59,09% 57,36% 55,18% 57,90%
Avg win (%) 11,40 11,58 12,20 13,42
Avg loss (%) -10,09 -8,80 -8,29 -8,78
Max win (%) 141,97 132,35 107,62 103,94
Max loss (%) -77,76 -51,41 -34,44 -32,05
Edge/Stdev 0,17 0,19 0,21 0,25
Trades 941 659 357 133
ProfitFactor 1,64 1,77 1,82 2,10
TiM 66 66 66 66
Edge/Day (%) 0,04 0,04 0,05 0,06
Start date 2005-04-07 2005-04-07 2005-04-07 2005-04-07
End date 2018-12-21 2018-11-29 2018-11-28 2018-11-30

Tidsexit

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14>70 RSI14>70 RSI14>70
Exit signal 5D 22D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 0,10 1,16 2,89
Stdev 3,43 7,49 14,87
Hitratio 49,7% 56,9% 57,4%
Avg win (%) 2,49 5,87 11,58
Avg loss (%) -2,34 -5,19 -8,80
Max win (%) 27,81 45,48 132,35
Max loss (%) -24,06 -33,47 -51,41
Edge/Stdev 0,03 0,15 0,19
Trades 1899 1003 659
ProfitFactor 1,09 1,53 1,77
TiM 5 22 66
Edge/Day (%) 0,02 0,05 0,04
Start date 2005-01-10 2005-02-02 2005-04-07
End date 2018-12-11 2018-11-02 2018-11-29
Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 RSI14<30 RSI14<30
Exit signal 5D 22D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 1,15 1,32 3,40
Stdev 5,90 9,64 16,88
Hitratio 57,2% 54,7% 58,6%
Avg win (%) 4,60 7,92 12,92
Avg loss (%) -3,51 -6,77 -10,32
Max win (%) 34,34 50,75 131,03
Max loss (%) -20,40 -30,40 -48,31
Edge/Stdev 0,19 0,14 0,20
Trades 1074 649 461
ProfitFactor 1,77 1,44 1,82
TiM 5 22 66
Edge/Day (%) 0,23 0,06 0,05
Start date 2005-01-06 2005-01-31 2005-04-01
End date 2018-12-18 2018-12-13 2018-12-11

Test i olika marknadsfaser

Positiv marknadsfas

Detta testet är utfört på när OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas. Jag anser att OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas om indexet har gjort en månadsstängning över MA12, ett glidande 12 månaders medelvärde.
Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 RSI14<30 RSI14>70 RSI14>70
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions PF PF PF PF
Edge (%) 1,10 4,62 0,12 3,40
Stdev 4,19 13,43 3,27 13,22
Hitratio 60% 66% 49% 60%
Avg win (%) 3,52 11,66 2,42 11,03
Avg loss (%) -2,55 -9,14 -2,21 -7,97
Max win (%) 29,56 56,60 27,81 93,94
Max loss (%) -20,40 -45,42 -24,06 -37,19
Edge/Stdev 0,26 0,34 0,04 0,26
Trades 593 277 1612 553
ProfitFactor 2,10 2,52 1,11 2,06
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,22 0,07 0,02 0,05
Start date 2005-01-06 2005-04-01 2005-01-10 2005-04-07
End date 2018-11-06 2017-11-29 2018-10-10 2018-11-29
RSI14>70, exit på 66 dagar i en positiv marknadsfas
RSI14<30, exit på 66 dagar i en positiv marknadsfas

Negativ marknadsfas

Detta testet är utfört på när OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas. Jag anser att OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas om indexet har gjort en månadsstängning under MA12.

NameRSI14 OMXS30RSI14 OMXS30RSI14 OMXS30RSI14 OMXS30
Entry signalRSI14<30RSI14<30RSI14>70RSI14>70
Exit signal5D66D5D66D
StocksOMXS30OMXS30OMXS30OMXS30
Market conditionsNFNFNFNF
Edge (%)1,152,840,000,37
Stdev7,4716,194,1419,55
Hitratio53,4%59,4%51,0%47,9%
Avg win (%)6,0612,662,8013,55
Avg loss (%)-4,54-12,13-2,95-11,77
Max win (%)34,3449,5620,35132,35
Max loss (%)-17,85-43,99-22,08-51,41
Edge/Stdev0,150,180,000,02
Trades48596306146
ProfitFactor1,551,611,001,06
TiM566566
Edge/Day (%)0,230,040,000,01
Start date2006-08-172005-05-062006-08-232006-11-16
End date2018-12-182012-11-272018-12-112018-10-29

BBW

Dessa tester är utförda efter volatiliteten som OMXS30 har. För att mäta denna volatilitet har jag använt mig utav indikatorn Bollinger Band Width. Jag har delat in faserna i två olika dela, när OMXS30 har en Bollinger Band Width under under 10 och över 10.

NameRSI14 OMXS30RSI14 OMXS30RSI14 OMXS30RSI14 OMXS30
Entry signalRSI14<30RSI14<30RSI14>70RSI14>70
Exit signal5D66D5D66D
StocksOMXS30OMXS30OMXS30OMXS30
Market conditionsBBW<10BBW<10BBW<10BBW<10
Edge (%)0,312,360,132,29
Stdev4,2615,243,2013,38
Hitratio53%59%49%56%
Avg win (%)3,0211,602,3910,76
Avg loss (%)-2,77-10,91-2,17-8,56
Max win (%)34,3456,6027,8193,94
Max loss (%)-20,40-60,15-24,06-51,41
Edge/Stdev0,070,160,040,17
Trades6283111690597
ProfitFactor1,241,531,121,61
TiM566566
Edge/Day (%)0,060,040,030,03
Start date2005-01-062005-04-012005-01-102005-04-07
End date2018-12-192018-12-112018-12-112018-11-29
RSI14<30, exit på 66 dagar och OMXS30 har ett BBW < 10
Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 RSI14<30 RSI14>70 RSI14>70
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions BBW>10 BBW>10 BBW>10 BBW>10
Edge (%) 2,13 4,03 -0,20 5,29
Stdev 7,12 18,95 4,52 18,01
Hitratio 63,0% 61,3% 48,2% 60,7%
Avg win (%) 6,00 14,18 3,08 14,47
Avg loss (%) -4,52 -12,25 -3,34 -8,86
Max win (%) 31,47 131,03 20,35 132,35
Max loss (%) -17,85 -48,31 -22,08 -37,19
Edge/Stdev 0,30 0,21 -0,04 0,29
Trades 532 279 276 178
ProfitFactor 2,29 1,87 0,88 2,52
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,43 0,06 -0,04 0,08
Start date 2006-05-24 2006-08-22 2006-10-26 2007-01-24
End date 2018-11-05 2018-05-18 2016-08-01 2016-10-25
RSI1410

Tillägg enskilda filter

MA200 Pekar upp

I dessa tester har jag tittat på hur resultatet ser ut beroende på hur den enskilda aktiens MA200 ser ut. I dessa första testar pekar MA200 uppåt.
Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 & MA200(0)>MA200(-1) RSI14<30 & MA200(0)>MA200(-1) RSI14>70 & MA200(0)>MA200(-1) RSI14>70 & MA200(0)>MA200(-1)
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 1,47 6,09 0,12 3,42
Stdev 4,56 15,86 3,35 13,69
Hitratio 63,2% 66,4% 50,0% 59,8%
Avg win (%) 3,92 13,29 2,41 11,29
Avg loss (%) -2,73 -8,35 -2,25 -8,28
Max win (%) 29,56 131,03 27,81 93,94
Max loss (%) -14,51 -26,21 -24,06 -43,21
Edge/Stdev 0,32 0,38 0,04 0,25
Trades 326 214 1651 575
ProfitFactor 2,46 3,23 1,11 2,03
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,30 0,09 0,02 0,05
Start date 2005-01-06 2005-04-01 2005-01-10 2005-04-07
End date 2018-12-11 2018-11-15 2018-10-16 2018-11-29
RSI14<30, exit på 66 dagar och MA200 pekar uppåt

MA200 Pekar nedåt

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 & MA200(0)<MA200(-1) RSI14<30 & MA200(0)<MA200(-1) RSI14>70 & MA200(0)<MA200(-1) RSI14>70 & MA200(0)<MA200(-1)
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 0,93 1,42 0,08 1,17
Stdev 6,35 16,52 3,89 18,23
Hitratio 53,4% 54,2% 47,6% 50,0%
Avg win (%) 4,95 11,86 2,98 12,47
Avg loss (%) -3,75 -11,16 -2,63 -10,14
Max win (%) 34,34 115,91 20,35 132,35
Max loss (%) -20,40 -48,31 -15,63 -51,41
Edge/Stdev 0,15 0,09 0,02 0,06
Trades 775 301 288 138
ProfitFactor 1,54 1,28 1,06 1,23
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,19 0,02 0,02 0,02
Start date 2005-02-04 2005-05-04 2005-01-18 2005-04-15
End date 2018-12-19 2018-12-11 2018-12-11 2018-11-29

BBW>10

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 & BBW>10 RSI14<30 & BBW>10 RSI14>70 & BBW>10 RSI14>70 & BBW>10
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 1,28 3,57 0,08 3,18
Stdev 6,11 17,47 3,59 15,39
Hitratio 57,7% 58,9% 48,9% 57,5%
Avg win (%) 4,82 13,50 2,59 12,00
Avg loss (%) -3,58 -10,92 -2,41 -8,77
Max win (%) 34,34 131,03 27,81 132,35
Max loss (%) -20,40 -48,31 -24,06 -51,41
Edge/Stdev 0,21 0,20 0,02 0,21
Trades 952 426 1463 577
ProfitFactor 1,86 1,81 1,07 1,85
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,26 0,05 0,02 0,05
Start date 2005-01-06 2005-04-01 2005-01-10 2005-04-07
End date 2018-12-19 2018-11-15 2018-12-11 2018-11-29

BBW<10

Name RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30 RSI14 OMXS30
Entry signal RSI14<30 & BBW<10 RSI14<30 & BBW<10 RSI14>70 & BBW<10 RSI14>70 & BBW<10
Exit signal 5D 66D 5D 66D
Stocks OMXS30 OMXS30 OMXS30 OMXS30
Market conditions
Edge (%) 0,38 2,81 -0,06 2,20
Stdev 3,25 11,56 2,75 11,19
Hitratio 56,4% 59,6% 48,6% 56,4%
Avg win (%) 2,56 9,57 2,02 9,89
Avg loss (%) -2,48 -7,41 -2,10 -7,81
Max win (%) 9,42 45,40 10,14 56,19
Max loss (%) -10,78 -25,07 -14,97 -25,80
Edge/Stdev 0,12 0,24 -0,02 0,20
Trades 218 141 642 344
ProfitFactor 1,35 1,97 0,94 1,65
TiM 5 66 5 66
Edge/Day (%) 0,08 0,04 -0,01 0,03
Start date 2005-02-04 2005-05-04 2005-01-10 2005-04-07
End date 2018-12-18 2018-12-11 2018-10-04 2018-11-29

Slutsats

Det man kan se ganska tydligt att sedan 2005 har det funnit en edge i att köpa aktier när de har haft ett RSI14 värde på under 30 men även om vid värden över 70. Om affärerna hålls i 66 dagar, ungefär 3 månader, betyder det alltså att indikatorn dels signalerar en jämviktspendling uppåt men även en absolut momentum effekt för uppgång.

Om man tar en titt på hur graferna ser ut set man något väldigt intressant. Vi kan se att fram till ungefär 2013 har inte RSI14 värden på under 30 varit en bra signal för jämviktspendling uppåt. Däremot efter detta verkar de ha hänt något eftersom att efter 2013 har det varit en extremt bra signal för uppgång. En genomsnittlig vinst på 5% och en hitratio på 64%. Standardavvikelsen för affärerna är låg jämfört med avkastningen per affär vilket gör att de affärer som RSI14<30 har signalerat sedan 2014 är väldigt bra.

Däremot ser det ut som att RSI14 värden på över 70 fortfarande resulterar i en absolut momentum effekt. Inte lika bra som åren innan men likväl en tendens att aktierna fortsätter att stiga.

Det man kan se om man skruvar på entry kraven är väldigt intressant. Vi kan tydligt se att ju högre momentum en aktie har, dvs högt RSI14 värde, ju troligare är det att aktien kommer att ha en fortsatt stark utveckling de kommande tre månaderna. Hitrationn på dessa affärer ökar inte men snittavkastningen ökar markant.

Detsamma gäller dock inte för de aktier med ett tydligt momentum för nedgång. Har vi lägre entry krav på RSI14 blir snittavkastningen inte speciellt mycket bättre. Detsamma gäller för hitration, det som man måste ha i åtanke är att det blir färre affärer och mindre chans att få en affär som är riktigt bra. Vi kan se att när RSI14<20 är den bästa affären 29% och vid RSI14<25 är den bästa affären 148% vilket har en stor betydelse för snittedgen.

Det är ganska rimligt att tänka sig att beroende på hur länge en affär hålls kan det vara så att RSI14 fångar olika beteende. Det verkar som att RSI14<30 är helt oberoende av hur länge en affär hålls. Indikatorn fångar en jämviktspendling vid 5, 22 och 66 dagars exit. Dock kan man se att jämviktspendlingen är starkast vid en exit på 5 dagar.

När det kommer till RSI14>70 verkar det som att aktier har en tendens att fortsätta uppåt vid en exit på 5, 22 och 66 dagar. Edgen för uppgång på fem dagar är väldigt liten, 0,1%, och inget man blir rik på. Dock berättar den att RSI14 inte fångar en jämviktspendling för nedgång i normala fall utan snarare en momentum effekt. Den momentum effekt den fångar på 5 dagar är väldigt och fungerar betydligt bättre om affärerna hålls lite längre.

Börsens trend har betydelse för har bra RSI14 är på att signalera jämviktspendling och momentum. Vi kan se att i en positiv marknadsfas, månadsstängning över MA12 för OMXS30, är snittavkastningen nästan dubbelt så bra där affären hålls i 66 dagar. Detta är rimligt då driften på börsen är uppåt. Men det finns även en skillnad för de aktier som har RSI14>70. Vi kan se att i en negativ marknadsfas resulterar dessa affärer en snittavkastning på 0% om affären hålls i fem dagar.

Om vi istället använder volatiliteten på börsen som filter kan vi se att vi får en högre snittavkastning per affär med en volatilitet på börsen på BBW>10. Det är dock värt att lägga till att nästan alla dessa affärer sker samtidigt vilket gör att det är svårt att handla efter detta.

En intressant observation vi kan göra att om volatiliteten har varit hög på börsen och en aktie har ett RSI14 på över 70 har vi en tendens till en jämviktspendling för nedgång. Detta är en utav två tillfällen jag har observerat att RSI14 faktiskt kan signalera en jämviktspendling för nedgång.

Om vi nu istället fokuserar på aktiens trend och hur den påverkar indikatorn kan vi se att det är väldigt fördelaktigt att aktien MA200 pekar uppåt. Anledningen till att jag använder mig utav att MA200 peka uppåt, istället för att aktien skall stänga över MA200, är att om RSI14<30 har aktien fallit väldigt mycket och är då ofta under MA200. Detta är alltså ett nonsens filter för just denna setupen och det är då bättre att använda sig utav riktningen på MA200.

Det vi kan se att aktiens trend har väldigt stor betydelse och förbättrar snittavkastningen, hitration och standardavvikelsen för RSI14<30 men även för RSI14>70. Den förbättrar utfallet för både de affärer som hålls 5 likväl som 66 dagar. Snittavkastningen för de affärer med RSI14<30 och som hålls i 66 dagar är väldigt mycket högre än vid setupkärnan, nästan dubbelt så hög.

En negativ trend i aktien försämrar resultatet betydligt. Vi kan se att framförallt de affärer som hålls i 66 dagar har snittavkastningen mer än halverats. Trenden har även en effekt på de affärer som endast hålls i fem dagar. Indikatorn fångar jämviktspendling och momentum bättre när en aktien trend pekar uppåt.

Även volatiliteten i aktien har betydelse för signalerna som indikatorn genererar. Edgen på fem dagar minskar kraftigt när bollinger bands bredden, BBW, är under 10 i aktien. Vi kan även se att det andra tillfället då RSI14>70 faktiskt signalerar för en jämviktspendling nedåt är när BBW<10 och affären hålls i fem dagar.

RSI14 fångar alltså både jämviktspendling och en absolut momentum effekt. I de flesta fall gäller bara jämviktspendlingen för uppgång och momentum effekten gäller bara för uppgång.

Detta betyder då att en aktie, i de flesta fall, inte är överköpt vid ett RSI14 värde på 70, dock är inte utvecklingspotentialen på fem dagar stor. Över flera månader har dock dessa aktier en tendens att fortsätta stiga. Det betyder även att en aktie är översåld vid RSI14<30.

Aktiens och börsens trend har stor betydelse för hur väl indikatorn fungerar men även för vad för typ av beteende som RSI14 fångar. Om börsen har haft en väldigt stor volatilitet kan RSI14 fånga en jämviktspendling för nedgång.

RSI14 är helt klart en intressant indikator som jag anser att många traders och investerare kan ha stor nytta av. Detta finns många andra sätt att använda indikatorn på och många använder den diskretionärt. Vill du läsa mer om detta kan du göra det här.

Som avslutning är det värt att nämna att dessa siffror endast gäller för OMXS30 aktier och för tidsperioden 2005-01-01 till 2018-12-08 och det betyder inte att indikatorn kommer fortsätta att producera lika bra affärer.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar