You are currently viewing Vad är MACD och hur använder jag den?

Vad är MACD och hur använder jag den?

MACD står för “Moving Average Convergence Divergence” och är en av de mest kända indikatorerna inom trading världen. Likt Stochastic och Relative Strength Index är även MACD en momentumindikator. 

Ofta används momentumindikatorer för att mäta hastigheten eller styrkan på en trend och är därför ofta ett bra verktyg att ha i sitt tradingbälte. 

MACD är en enkel indikator som i sin grund utgår ifrån två olika exponentiellt glidande medelvärden, ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde.

Vad är MACD?

År 1979 skapade amerikanen Gerald Appel indikatorn MACD som skulle bli en av de mest omtyckta indikatorerna i världen. Detta eftersom dess enkelhet och att den är så flexibel. Den kan både användas som en momentumindikator men även som en trendindikator. 

MACD är uppbyggd av tre olika delar, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen. 

MACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp MACD Linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Vad är ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA)?

Ett exponentiellt glidande medelvärde fungerar i princip som ett vanligt glidande medelvärde men de senaste värdena i spannet kommer att få en större betydelse. Detta gör att medelvärdet reagerar snabbare än ett vanligt glidande medelvärde.

Signal linjen

Nästa del i indikatorn är Signal linjen som byggs från MACD linjen. Signal linjen är nämligen ett 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av MACD linjen. Detta är alltså en utjämning av MACD linjen.

Histogrammen

En av de intressanta saker att hålla koll på i MACD indikatorn är skillnaden mellan MACD linjen och Signal linjen. När MACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det ytterligare en linje som har betydelse i MACD indikatorn och detta är Noll-linjen. Om MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen betyder det att det kortare glidande medelvärdet ligger ovanför det längre och vice versa för det motsatta.

Hur beräknas MACD?

Det finns alltså tre olika delar i MACD indikatorn som måste räknas ut, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen.

MACD linjen räknas ut på följande vis:

MACD linjen = 12-Perioders EMA – 26-Perioders EMA

Därefter beräknas Signal linjen på följande vis:

Signal linje = 9-Perioders EMA av MACD linjen

Till sist beräknas Histogrammen genom på följande sätt:

Histogrammen = MACD linjen – Signal linjen

Hur ska jag tolka MACD?

Som jag nämnde tidigare står MACD för “Moving Average Convergence Divergence” och det är precis detta som indikatorn handlar om. Det handlar om konvergensen och divergensen mellan två glidande medelvärden. Konvergens sker när de två medelvärdena går mot- och divergens uppstår när de går ifrån varandra.

Det fina med MACD är att vi med en indikator kan få reda på information om trenden och dess momentum på tre olika nivåer. Vi kommer kunna få reda på om den korta trenden i dagsläget är starkare än den långa. Vi kommer även kunna få reda på om denna trends momentum är positivt eller negativt. Till sist kommer vi även kunna få reda på om detta momentum håller på att bli starkare eller svagare.

Det första och enklaste du ska titta på när det kommer till MACD är var befinner sig MACD linjen, om den ligger över Noll-linjen betyder detta är det kortare medelvärdet (EMA12) ligger ovanför det längre (EMA26) vilket i sin tur berättar för dig att den korta trenden har varit starkare än den långa. Om MACD linjen ligger under Noll-linjen betyder detta i sin tur att momentumet är negativt och att den korta trenden har varit starkare än den långa.

Hur högt MACD linjen når beror på avståndet mellan dessa två medelvärden. Detta blir då nästa sak att titta på, om MACD linjen har stuckit iväg alldeles för långt uppåt, eller nedåt, kan detta vara ett tecken på en trendvändning. 

Histogrammen i MACD indikatorn för också med sig väldigt intressant information. Om positionen av MACD linjen beskriver hur stark den korta- har varit i jämförelse med den långa trenden visar histogrammen hur stort avståndet mellan dessa två medelvärden är i relation till genomsnittet de senaste 9 perioderna.

Det vill säga att om histogrammen är positiva, vilket sker när MACD linjen korsar Signal linjen, betyder det att momentumet är positivt i aktien, alltså att avståndet håller på att öka jämfört med de senaste 9 perioderna. Det finns fyra olika scenarion.

MACD linjen befinner sig nedanför Noll-linjen och MACD linjen korsar Signal linjen underifrån:

  • Detta betyder att det avståndet mellan den korta och långa trenden har blivit mindre än för genomsnittet de senaste 9 perioderna, det vill säga att momentumet är positivt.

MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen och MACD linjen korsar Signal linjen underifrån:

  • Detta i sin tur betyder att avståndet mellan den korta och långa trenden håller på att öka jämfört med snittet de senaste 9 perioderna, det vill säga att momentumet är positivt.

MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen och MACD linjen korsar Signal linjen ovanifrån:

  • Detta betyder då att den korta trenden är starkare än den långa men att avståndet mellan dem börjar minska jämfört med snittet de senaste 9 perioderna. Det vill säga att momentumet har blivit negativt.

MACD linjen befinner sig under Noll-linjen och MACD linjen korsar Signal linjen ovanifrån:

  • Detta betyder att den korta trenden är svagare än den långa men att avståndet mellan dem börjar öka igen jämfört med snittet de senaste 9 perioderna. Det vill säga att momentumet har blivit negativt.

Den tredje och sista nivån som MACD kan visa för oss är om styrkan på momentumet håller på att bli starkare eller svagare. När histogrammet ökar i längd betyder detta att momentumet håller på att bli starkare, när det motsatta händer betyder det att momentumet håller på att bli svagare. Detta kan i sin tur vara ett ännu tidigare tecken på att trenden i en aktie håller på att vända eller något vi kan använda för att hitta divergenser.

Vilka är det korrekta inställningarna för MACD?

Likt många indikatorer vill jag påstå att det inte finns några inställningarna som är korrekta, det vill säga att det går bra att ha de inställningar man vill. Detta är dock inget jag rekommenderar. Det är ofta en fördel att ha grundinställningar eftersom vi ser då vad många andra traders ser och kan agera på vad även dem agerar på. 

Därför tycker jag att det är lämpligt att köra med grundinställningarna 26-12-9. Där det långa medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde, det korta är ett 12 periods exponentiellt glidande medelvärde och Signal linjen är ett 9 perioders glidande medelvärde av MACD linjen (skillnaden mellan det korta och långa medelvärdet).

Hur kan jag använda MACD?

Som du såg i hur du ska tolka MACD ger indikatorn oss information på lite olika nivåer. Vi kan även välja att använda indikatorn på detta sätt och jag tänkte att jag kunde börja med att visa hur du kan använda indikatorn på dess högsta nivå.

MACD korsar Noll-linjen

Detta sätt att använda MACD baseras på att MACD linjen ska korsa Noll-linjen. Om MACD linjen korsar underifrån kan detta betyda att en ny positiv trend är på gång och om det motsatta händer kan det betyda att en ny negativ trend är på gång.

Denna signal är långsam och du kommer inte få så många signaler. Detta behöver inte vara en nackdel då du kommer få mindre falska signaler. Strategin i sin enkelhet går ut på att köpa när MACD linjen korsar Noll-linjen underifrån.

Ett problem med denna typ av strategi är att glidande medelvärden är laggande och applicerar du denna strategi på aktier eller marknader som pendlar upp och ner och som inte har en tendens till att trenda riskerar du att alltid komma in för sent. Det vill säga att du köper på toppen och kommer att sälja på botten.

MACD Crossover

Nästa sätt som du kan använda är en MACD crossover strategi som utgår ifrån att MACD linjen ska korsa Signal linjen. Som du lärde dig innan innebär detta att momentumet i aktien är positivt och vi vill hänga på detta momentum. 

Om MACD linjen korsar Signal linjen underifrån betyder detta att momentumet är positivt och om det motsatta händer är momentumet negativt. Vi vill hänga på när momentumet är positivt och köper därför när MACD linjen korsar SIgnal linjen underifrån.

Likt föregående sätt att använda MACD är detta sätt laggande. Det vill säga att våra signaler ofta kommer för sent och använder vi detta sätt på aktier som pendlar upp och ner kommer vi får väldigt många falska signaler. Det finns även en risk att i svaga marknader kommer vår signal att vara lite sen och vi kommer att köpa när aktien har gjort en liten uppstuds och är redo för att sticka neråt igen.

MACD Divergenser

Likt Stochastic och RSI kan du använda MACD för att leta trendvändningar i aktier med hjälp av divergenser. 

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Det jag tittar på när det kommer till MACD divergenser är storleken på Histogrammen, inte själva MACD linjen. Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men MACD visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men MACD gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men MACD inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i MACD kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Rapid rise or fall

Det sista sättet jag kommer ta upp att använda MACD på är Rapid rise or fall. Har studerar vi de tillfällen då avståndet mellan MACD linjen och Signal linjen blir väldigt stort. Detta innebär i sin tur att skillnaden mellan den korta trenden och den långa trenden har blivit väldigt stor på kort tid.

Detta kan ses på två olika sätt beroende på din tidshorisont, antingen som en impuls som kommer följas av ytterligare en rörelse i samma riktning eller som om att en kortsiktig vändning i marknaden är på gång. 

När priset rör sig kraftigt på ett håll på kort tid brukar detta resultera i en liten rekyl för att därefter ta fart i samma riktning igen.

MACD vs. Relative Strength Index (RSI)

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

Trots att både MACD och RSI båda är momentum indikatorer mäter de lite olika saker. RSI mäter hastigheten på prisrörelsen och MACD mäter relationen mellan två medelvärden. Trots att de båda är momentum indikatorer så kan de komplettera varandra och ge dig en större förståelse för marknaden. 

Ofta sägs det att du inte ska använda två indikatorer av samma sort men i detta fall finns det faktiskt en fördel att göra det i detta fall.

Fördelar och nackdelar med MACD

Fördelar

  • Enkel och tillförlitlig
  • Ger dig en snabb blick över trenden och dess momentum
  • Enkelt att se om momentumet tilltar eller minskar

Nackdelar

  • Om den används fel kan den ge många falska signaler

Test av MACD

Jag tänkte vi skulle testa MACD lite för att se hur bra signaler dess olika användningsområden ger oss. Vi ska testa alla fyra användningsområden och vi kommer med att börja med när MACD linjen korsar Noll-linjen. 

Därefter kommer vi att testa MACD Crossover. Här kommer vi att köpa när MACD linjen har korsat Signal linjen underifrån. Vi kommer inte ta hänsyn till var MACD linjen befinner sig utan detta blir endast ett väldigt simpelt test.

Vi kommer även testa och se vad för affärer vi får tack vare en divergens i indikatorn. Divergenser är svåra att testa då de ofta har en del diskretionära inslag i sig. Jag kommer använda mig av en indikator jag byggt som signalerar om vi fått en divergens.

Till sist kommer vi att testa och se vad för typ av affärer vi får när MACD Histogrammet har gjort blivit lite för lågt. Jag tycker att Histogrammen är lite för låga när de har gjort en ny 200 dagars lägsta notering.

När det kommer till samtliga test kommer jag att testa att sälja efter både 5 och 22 dagar.

Testen kommer att göras på aktierna i OMXS30 förutom Essity, SSAB A och Atlas Copco B. Perioden för testerna är från 2010-10-02 till 2020-01-19.

Resultat

MACD Noll-linje cross

Noll-linje cross 5D 22D
Snittavkastning 0.23% 0.40%
Hitratio 55.90% 56.30%
AvgProf./bar 0.05% 0.02%
Antal affärer 1182 991

MACD Crossover

Crossover 5D 22D
Snittavkastning 0.08% 0.69%
Hitratio 53.20% 56.60%
AvgProf./bar 0.02% 0.03%
Antal affärer 2607 1708

MACD Divergens

Divergens5D22D
Snittavkastning1.56%3.13%
Hitratio65%66.40%
AvgProf./bar0.31%0.14%
Antal affärer374268

MACD Rapid fall

Rapid fall 5D 22D
Snittavkastning 0.54% 1.39%
Hitratio 56.20% 59.80%
AvgProf./bar 0.11% 0.06%
Antal affärer 338 316

Sammanfattning

MACD är en av de mest kända indikatorerna inom trading världen. Likt Stochastic och Relative Strength Index är även MACD en momentumindikator. Ofta används momentumindikatorer för att mäta hastigheten eller styrkan på en trend och är därför ofta ett bra verktyg att ha i sitt tradingbälte. 

I våra tester testade vi hur MACD fungerade för att peka ut en trend, när momentumet var med oss, Divergenser mellan momentum och pris och när en aktie hade rört sig lite för kraftigt på ett håll.

Av testerna kunde vi se att peka ut en trend fungerade lite sådär lagom bra, på en veckas sikt hade vi en snittavkastning på 0.23% och 0.40%, alltså inte speciellt bra. Detsamma gäller för testet med momentum, vi fick en snittavkastning på en veckas sikt på 0.08% och på en månads sikt vad snittavkastningen 0.7%. 

Det verkar alltså som att MACD indikatorn inte fungerar speciellt bra för att peka ut trender eller när momentumet är med oss. Hur kommer detta sig, skulle det inte vara just detta som indikatorn var bra på?

Jo, det är sant att om vi testar indikatorn såhär mekaniskt kommer resultaten inte vara speciellt bra. MACD måste oftast sättas in i ett större sammanhang och vi måste ta hänsyn till andra aspekter i en aktie. Jag själv använder aldrig MACD på ett mekaniskt sätt som detta utan tar hänsyn till andra saker som övergripande trend, motstånds- och stödnivåer och så vidare.

Dessa tester är alltså inte ett tecken på att MACD är en dålig indikator utan att den inte kan användas på detta sätt.

Ett mekaniskt sätt som vi kan använda MACD på verkar vara att leta divergenser mellan pris och momentum. På en veckas sikt blev snittavkastningen 1.56% och på en månads sikt blev snittavkastningen 3.13%. Detta är en bra grund att bygga en strategi på.

Till slut verkar även Rapid fall vara ett intressant sätt att använda indikatorn på, snittavkastningen på en veckas sikt är 0.54% och på en månads sikt var snittavkastningen 1.39%.

MACD är alltså en momentum indikator som inte riktigt kan användas mekaniskt bara sådär rakt upp och ner för att hitta trender men fungerar utmärkt om den sätts in i ett lite större sammanhang.

MACD är en av världens mest omtyckta indikatorer som kan användas som en momentum-, men även trendindikator. Indikatorn är byggd på skillnaden mellan två exponentiellt glidande medelvärden.

Likt många indikatorer vill jag påstå att det inte finns några inställningarna som är korrekta, det vill säga att det går bra att ha de inställningar man vill. Det är dock ofta en fördel att ha grundinställningar eftersom vi ser då vad många andra traders ser och kan agera på vad även dem agerar på. Därför tycker jag att det är lämpligt att köra med grundinställningarna 26-12-9.

MACD går att använda på en rad olika instrument såsom aktier, fonder men även råvaror och andra finansiella instrument.

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar