Du visar för närvarande Vad är SRSI och hur fungerar den?

Vad är SRSI och hur fungerar den?

För ett litet tag sedan tittade jag på en indikator vid namn SMACD. Detta är en indikator som kombinerar indikatorn Stochastic och indikatorn MACD. Denna indikator har då en del fördelar jämfört med grundversionen av MACD, tyvärr en del nackdelar också. Jag tänkte vi skulle fortsätta utforska indikatorer som kombinerar Stochastic och en annan indikator.

I detta inlägg kommer vi att titta på indikatorn Stochastic RSI (SRSI). Som du kanske har listat ut är det en indikator som kombinerar Stochastic och Relative Strength Index (RSI).

Denna indikator har då i vissa situationer en del fördelar jämfört med den vanliga versionen av RSI. Det är inte sällan så att RSI med periodlängd 14, som är standardinställningen, ofta ligger och pendlar inom området mellan 30 och 70 utan att visa tecken på att vara överköpt eller översåld. Detta gör att vi missar en hel del bra lägen att gå in i en aktie. Författarna till denna indikator kom också fram till detta och valde då att skapa Stochastic RSI.

Innan vi går in på hur StochRSI är uppbyggd och hur den fungerar tänkte jag att vi skulle sätta oss in i beståndsdelarna lite bättre. Genom att göra på detta vis kommer troligtvis din förståelse för StochRSI blir ännu bättre, så här kommer två snabba genomgångar av RSI och Stochastic.

Vad är och hur fungerar Stochastic?

Stochastic är en momentumindikator, likt Relative Strength Index. Detta är en relativt gammal indikator som först blev populär kring 1950-talet. Stochastic är en indikator som har i avsikt att visa var priset befinner sig just nu relativt den högsta och lägsta nivån inom ett tidsintervall. 

Det vanligaste tidsintervallet är 14 perioder men det går utmärkt att använda även andra inställningar.

Indikatorn kan användas för att upptäcka överköpta och översålda områden. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100. Om indikatorn visar 0 är instrumentet på en lägsta nivå för rangen i tidsintervallet och 100 betyder att instrumentet har gjort en högsta notering för intervallet.

Det finns flera olika versioner av Stochastic och de två vanligaste är Fast och Slow Stochastic.

Fast Stochastic

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

Slow Stochastic

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics. Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D.

Slow Stochastic använder sig av samma utjämning för %D som Fast Stochastic alltså ett tre perioders glidande medelvärde.

Slow Stochastic %K = Fast Stochastic %D
Slow Stochastic %D = Tre perioders glidande medelvärde på Slow Stochastic %K

Vad är och hur fungerar RSI?

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket period värde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

RSI är en förkortning på relative strength index. RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Oscillator betyder att indikatorn kan röra sig mellan två värden och i det här fallet är det 0 och 100.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Indikatorn har bara ett parameter värde och detta är antalet tidsperioder. Den vanligaste periodlängden är 14 men jag själv använder mig absolut mest utav periodlängden 2.

RSI beräknas på följande sätt:

RSI beräknas i två steg. Det första steget är det som följer nedan.

I exemplet nedan kommer en periodlängd på 14 att användas.

Först görs en beräkning på genomsnittlig kursökning och kursminskning för de första 14 perioderna

Det andra steget använder man sig utav det föregående genomsnittliga kursökningen/kursminskningen. Fortsatt beräkning av RSI ser ut som följande.

Eftersom att RSI värdet beräknas på detta sätt innebär det att även om vi har en periodlängd på 14 kommer RSI indikatorn att använda sig utav värden som sträcker sig längre bak än 14 perioder.

Därefter beräknas RSI värdet enligt formeln nedan.

Den genomsnittliga kursökning/kursminskningen bestäms utav det periodvärde som ställs in i indikatorn. Ställer man in indikatorn på 14 beräknas alltså den genomsnittliga kursökningen de senaste 14 perioderna och vice versa för kursminskningen.

Vad är StochRSI?

StochRSI är en oscillerande indikator som pendlar mellan 0 och 100. Indikatorn är uppbyggd genom att applicera Stochastic på indikatorn Relative Strength Index. Det är alltså en indikator på en indikator, vilket för med sig några för- och nackdelar. 

En fördel är att när man gör på detta vis tittar indikatorn snarare på aktiens historiska värden och inte på de nivåer som “anses” vara överköpta och översålda lägen. StochRSI ger dig som trader en förståelse för om dagens RSI värden är ett överköpt eller översålt läge jämfört med det historiska värdet på RSI. Detta istället för att stirra sig blint på att värden under 30 är översålda lägen och värden på över 70 är överköpta lägen.

Till skillnad från SMACD är StochRSI inte någon ny indikator, den presenterades redan år 1994 i boken “The New Technical Trader”. I denna bok, skriven av Tushar Chande och Stanley Kroll, tog de upp att RSI indikatorn ofta pendlande inom ett intervall utan att ge signaler för att en aktie var överköpt eller översåld.

RSI pendlar mellan 30 och 70 utan att ge signaler

I ett försök att rätta till denna brist kom man då på indikatorn StochRSI som trots att RSI pendlar inom ett intervall utan att anta extremvärden kan visa överköpta och översålda lägen. StochRSI är enkelt beskrivet en mer känslig version av RSI. Vilket också var en av anledningar till varför den skapades, för att hitta en mer känslig indikator som ger mer köp- och säljsignaler.

StochRSI är alltså skapad genom att applicera ett Fast Stochastic på den vanliga Relative Strength Index indikatorn. RSI mäter hur snabbt rörelserna nedåt är jämfört med de uppåt. Genom att applicera Fast Stochastic kan vi se hur de aktuella värdena står sig mot de historiska.

Detta i sin tur gör att vi inte behöver sätta några absoluta värden på RSI indikatorn för att vi ska kunna gå in i en aktie utan StochRSI anpassar sig efter aktiens tidigare rörelser.

Resultatet av att StochRSI är uppbyggd som den är innebär det också att det inte är nivåerna 30 och 70 som gäller för överköpta och översålda nivåer. Det är istället nivåerna 20 och 80 som är mest intressanta.

Författarna menar att en aktie är köpvärd om StochRSI har befunnit sig under 20 och stiger upp över denna nivå. Det motsatta gäller då när en aktie har befunnit sig över 80 och korsar ner under denna nivå. 50 nivån sägs också vara en intressant nivå.

I bilden nedan kan vi se hur StochRSI lyckas peka ut översålda lägen och ett överköpt läge. Vi kan även se hur indikatorn för tidigt indikerar att aktien är överköpt.

Utöver detta kan divergenser mellan pris och StochRSI användas och det sägs att vi får bra signaler om en positiv divergens uppstår i kombination med att StochRSI stiger över 20.

Lite senare ner i inlägget kommer vi att testa alla dessa sätt att använda indikatorn på för att skapa oss en större förståelse för hur väl indikatorn fungerar.

Hur räknar jag ut StochRSI?

StochRSI mäter alltså noteringen på RSI jämfört med sina historiska noteringar. Det är alltså RSI med en Fast Stochastic applicerad på den. Detta betyder alltså att uträkningen för StochRSI ser ut på följande sätt.

StochRSI = (Dagens RSI – Lägsta nivån för RSI) / (Högsta nivån för RSI – Lägsta nivån för RSI)

Dagens RSI = Det aktuella värdet på RSI med parametervärde 14 (RSI(14))
Lägsta nivån för RSI = Det lägsta värdet för RSI(14) de senaste 14 perioderna
Högsta nivån för RSI = Det högsta värdet för RSI(14) de senaste 14 perioderna

Det är såklart möjligt att ändra periodinställningen på StochRSI så att indikatorn tittar på ett annat antal perioder, det är dock 14 perioder som är grundinställningen. 

I många program går det tyvärr inte att ändra inställningen på RSI utan du får då göra en egen indikator, vilket inte är speciellt svårt eftersom du nu vet hur du räknar ut StochRSI.

StochRSI med andra inställningar än RSI(14)?

Som jag precis skrev går det bra att ändra på inställningarna för StochRSI. Det är dock inget jag rekommenderar utan det är ofta bra att försöka hålla sig till grundinställningar.

Att ändra på inställningarna för RSI kan dock vara intressant. Att ändra periodlängden till 2 istället för 14 kan vara ett sätt för att se när RSI(2) antar lägsta värden för en viss period. Genom att ställa in StochRSI på t.ex. 66 perioder kan vi enkelt se när RSI(2) antar det lägst värdet för de senaste 66 perioderna.

Hur skiljer sig Stochastic RSI från Relative Strength Index?

Eftersom att StochRSI är uppbyggd genom att applicera Fast Stochastic på RSI kommer indikatorn automatiskt vara en indikator av en indikator. StochRSI är alltså inte direkt en indikator av priset vilket medför en del saker.

Den stora skillnaden är i hur snabbt de olika indikatorerna rör sig. RSI, med parametervärde 14, rör sig ofta långsamt och mjukt medans StochRSI då rör sig betydligt fortare och byter mellan översålt och överköpt fortare. Den ena indikatorn är inte bättre än den andra utan det gäller att veta deras styrkor/svagheter och hur de ska användas.

Vad säger StochRSI dig?

Som vi kommit fram till är StochRSI en indikator på en indikator, vilket betyder att StochRSI berättar för oss hur RSI rör sig och inte direkt hur priset har rört sig.

Om StochRSI har ett värde under 20 innebär detta att RSI befinner sig i de lägre delarna av spannet som RSI tidigare har rört sig i. Detta i sin tur kan innebära att aktien är översåld och kan vara på gång att vända.

Motsatsen är då om StochRSI befinner sig över 80, vilket i sin tur innebär att RSI i dagsläget befinner sig i de övre delarna av det historiska spannet. Detta kan då innebära att aktien är på väg att blir överköpt och håller på att vända nedåt.

Om StochRSI håller sig över mittlinjen, alltså 50, innebär det att RSI håller på att trenda uppåt och göra nya högsta noteringar. Motsatsen gäller då om StochRSI befinner sig under 50 en längre tid.

StochRSI ger oss väldigt många affärer och det kan vara en god idé att försöka kombinera indikatorn med andra tekniska indikatorer eller med stöd och motståndsnivåer.

 • StochRSI(14) = 0 – innebär att RSI har de lägsta värdet för de senaste 14 perioderna
 • StochRSI(14) = 100 – innebär att RSI har de högsta värdet för de senaste 14 perioderna
 • StochRSI(14) = 50 – innebär att RSI är i mitten på spannet för de senaste 14 perioderna
 • StochRSI(14) över 80 – innebär att RSI befinner sig i toppen av spannet för de senaste 14 perioderna
 • StochRSI(14) under 20 – innebär att RSI befinner sig i botten av spannet för de senaste 14 perioderna

Nackdelar med StochRSI

Ett problem med indikatorn är också anledningen till varför den skapades, den ger väldigt många signaler. Den skapades som ett komplement till RSI som gav väldigt få signaler. StochRSI är väldigt volatil och skiftar ofta mellan köp- och säljsignaler. 

En lösning på detta hade varit att lägga på ett glidande medelvärde, mer som att applicera Slow Stochastic på RSI istället för Fast. Men vi tappar lite tanken med indikatorn då, som ska vara en snabb indikator som ofta ger signaler.

Utöver det är indikatorn som vi nämnt innan en indikator på en indikator vilket gör att vi befinner oss ytterligare ett steg ifrån “verkligheten”, alltså priset. Detta kan då resultera att vi under vissa perioder inte är i synk med marknaden.

Test av StochRSI

För att få en lite större förståelse för vad för typ av signaler indikatorn kan ge oss ska vi testa lite olika saker. Vi kommer att testa följande:

 • StochRSI korsar upp över 20
 • StochRSI korsar ned under 80
 • StochRSI korsar upp över 50
 • StochRSI korsar ner under 50
 • StochRSI korsar ner under 20
 • StochRSI korsar upp över 80
 • Divergens mellan pris och StochRSI – vi kommer kräva en 50 dagars lägsta, inom 10-100 dagar av denna nya lägsta och att StochRSI är högre idag än vid föregående botten, vi kommer även kräva att StochRSI är under 20.
 • Divergens mellan pris och StochRSI och bekräftelse i form av att StochRSI korsar upp över 20 inom tre dagar från att divergens skedde.

När det kommer till samtliga test kommer jag att testa att sälja efter både 5 och 22 dagar.

Testen kommer att göras på aktierna i OMXS30 förutom Essity och Atlas Copco B. Perioden för testerna är från 2010-01-01 till 2020-02-18.

Resultat

StochRSI korsar upp över 20

Upp över 205D22D
Snittavkastning0.19%0.79%
Hitratio52.60%56.40%
AvgProf./bar0.04%0.04%
Antal affärer42062096

Som vi kan se är snittavkastningen inte speciellt hög, men vi får en hel del affärer. Varken på 5 eller 22 dagars sikt får vi med oss speciellt mycket edge. Indikatorn signalerar alltså väldigt ofta men för inte så mycket edge med sig. 

Om vi jämför detta med de signaler vi får av RSI när den indikatorn korsar upp över 30 får vi följande resultat.

RSI Upp över 30 5D 22D
Snittavkastning 0.26% 0.73%
Hitratio 53.50% 53.50%
AvgProf./bar 0.05% 0.03%
Antal affärer 585 426
Det vi kan se är att vi får ett betydligt större antal affärer i StochRSI och snittavkastningen är inte mycket bättre i RSI.

StochRSI korsar ned under 80

Ner under 805D22D
Snittavkastning0.07%0.51%
Hitratio52.30%55.80%
AvgProf./bar0.01%0.02%
Antal affärer41492096

När StochRSI korsar ner under 80 är snittavkastningen fortfarande positiv, den är dock betydligt lägre än när den korsade upp över 20. Att StochRSI korsar ner under 80 har ingen negativ edge men den positiva edgen är inte speciellt stor den heller. Vi kan även lägga märke till att vi fortfarande får väldigt många affärer. Hur ser det då ut när RSI korsar ner under 70?

RSI Ner under 70 5D 22D
Snittavkastning 0.19% 0.48%
Hitratio 53.40% 55.90%
AvgProf./bar 0.04% 0.02%
Antal affärer 1049 681
Det händer betydligt färre gånger och har en högre snittavkastning på kort sikt, det betyder alltså att StochRSI är bättre på att peka ut överköpta lägen på kort sikt.

StochRSI korsar upp över 50

Upp över 50 5D 22D
Snittavkastning 0.06% 0.73%
Hitratio 52.30% 57.10%
AvgProf./bar 0.01% 0.03%
Antal affärer 4359 2140
Att StochRSI korsar över 50 för knappt med sig någon snittavkastning på fem dagars sikt. Detta kan vi alltså knappt använda som en positiv signal, på lite längre sikt för den med sig lite edge. Även här får vi väldigt många affärer.

StochRSI korsar ner under 50

Ner under 505D22D
Snittavkastning0.21%0.74%
Hitratio52.00%55.70%
AvgProf./bar0.04%0.03%
Antal affärer43462147

Att StochRSI korsar ner under för med sig en större edge på både kort och lång sikt än för att StochRSI korsar upp över 50. Tyvärr är det ofta så med bekräftelser, vi köper för dyrt och en stor del av vår edge försvinner.

StochRSI korsar ner under 20

Ner under 20 5D 22D
Snittavkastning 0.29% 0.93%
Hitratio 54.50% 56.30%
AvgProf./bar 0.06% 0.04%
Antal affärer 4172 2086
Detta är den kombination som har hittills gett oss den bästa snittavkastningen. När vi köper på att StochRSI korsar ner under 20 köper vi billigt, edgen är dock fortfarande väldigt liten och vi får väldigt många affärer.

StochRSI korsar upp över 80

Upp över 80 5D 22D
Snittavkastning 0.02% 0.49%
Hitratio 52.20% 55.30%
AvgProf./bar 0.00% 0.02%
Antal affärer 4175 2100
När StochRSI korsar upp över 80 kan vi se att edgen på fem dagar är nästan 0. Detta är en bra sak att ta med sig, detta kan fungera bra som exit i vissa strategier. Alltså att när StochRSI har stigit upp över 80 finns det inte så mycket edge kvar i aktien.

Divergens mellan pris och StochRSI

Divergens 5D 22D
Snittavkastning 0.69% 2.06%
Hitratio 58.80% 60.40%
AvgProf./bar 0.14% 0.09%
Antal affärer 260 217
Divergens mellan pris och aktie ger oss en lite bättre snittavkastningen. Den är dock betydligt sämre än för divergenser mellan pris och andra momentum indikatorer så som RSI, MACD eller Stochastic. StochRSI är kanske inte den bästa indikatorn att använda för att finna divergenser eller så måste jag leta efter divergenser på en kortare tidshorisont.

Divergens mellan pris och StochRSI med bekräftelse

Divergens med bekräftelse 5D 22D
Snittavkastning 0.43% 2.86%
Hitratio 57.90% 68.90%
AvgProf./bar 0.09% 0.13%
Antal affärer 76 74
När vi väntar på en bekräftelse försvinner en hel del av edgen men även en hel del av affärerna och detta är kanske inte rätt väg att gå.

Sammanfattning

StochRSI är alltså en indikator som sätter RSI i relation till sina historiska värden. Kort beskrivet är StochRSI som RSI fast på steroider. Den kommer att generera betydligt fler signaler än RSI, vilket också har sitt pris. 

Det ökade antalet affärer leder också till att fler signaler är dåliga signaler. Som vi kunde se av våra tester är det sällan att StochRSI i sig själv kan generera tillräckligt bra signaler för att handlas ensamt. 

Betyder detta då att StochRSI är en indikator vi ska undvika?

Nej, StochRSI fyller en funktion och det gäller att veta när och hur vi ska använda den. Den fungerar utmärkt som en “heads up” till att något är på väg till att hända. Även under perioder då RSI varken ger köp- eller säljsignaler kan det vara en bra indikator.

Jag rekommenderar dock att inte använda indikatorn ensam utan gärna i kombination med andra indikatorer eller stöd och motståndsområden.

Till sist är StochRSI bra på att visa när edgen i en aktie är väldigt låg, detta är när StochRSI korsar upp över 80.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar